ตกลง
ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 ส.ค. 2561
125
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อไปให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นไปตามแผนงาน โดยไม่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย