1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์

  " เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี "

   

 • พันธกิจ
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
  2. พัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
  3. วางแผนการผลิตด้วยหลักการตลาดนำการผลิต
  4. บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
  6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

   

 • ค่านิยมองค์การ "MOAC"

  M = Morality มีคุณธรรม
  O = Openness ตรงไปตรงมา
  A = Accountability ตรวจสอบได้
  C = Creativity มีความสามารถในการสร้างสรรค์

 • เป้าประสงค์

  เป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย

  (1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 

  (2) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 

  (3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร 

  (4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  (5) การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • เป้าหมาย

  (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

  (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

  (3) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง

  (4) ความมั่นคงด้านน้ำทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้น

 • ตัวชี้วัด

  (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8

  (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 

  (3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

  (4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่

 • กลยุทธ์

  กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร

  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

Loading...
ตกลง