1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ภารกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ที่มา :
  - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 18
  - พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 18

   

 • กลุ่มภารกิจ

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 15 ส่วนราชการ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 3 กลุ่ม และกลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจตามกฎกระทรวง จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. กรมการข้าว
  2. กรมประมง
  3. กรมปศุสัตว์
  4. กรมวิชาการเกษตร
  5. กรมหม่อนไหม

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้

  1. กรมชลประทาน
  2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  3. กรมพัฒนาที่ดิน
  4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  2. กรมส่งเสริมการเกษตร
  3. กรมส่งเสริมสหกรณ์

  กลุ่มส่วนราชการที่ไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

  รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ได้แก่

  รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้

  1. การยางแห่งประเทศไทย
  2. องค์การสะพานปลา
  3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  องค์การมหาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  3. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ที่มา :
       - กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545
       - กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
       - กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
       - กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
       - กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
       - กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง