ตกลง
ขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
7 ส.ค. 2561
113
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับและติดตามการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์ที่จะได้รับตามที่กำหนดอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวและคณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

               ๒. ในการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในระยะต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเท่าทันต่อสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น