ตกลง
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของการยางแห่งประเทศไทย
25 ก.ย. 2561
538
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. รับทราบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงินรวม ๑๔,๕๖๑.๔๕๗ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) งบทำการ จำนวน ๑๔,๓๙๖.๔๕๗ ล้านบาท แบ่งเป็น ทุน กยท. จำนวน ๓,๑๘๕.๘๑๕ ล้านบาท และกองทุนพัฒนายางพารา จำนวน ๑๑,๒๑๐.๖๔๒ ล้านบาท และ (๒) งบลงทุน จำนวน ๑๖๕.๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง กทย. ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่นำเสนอในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การยางแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงบประมาณที่เห็นควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศที่ครบวงจร ควรดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน แผนงานหรือโครงการที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรให้ความสำคัญกับภารกิจที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และการสนับสนุนการพัฒนายางทั้งระบบตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ยางพารา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญในการนำเงินกองทุนพัฒนายางพาราเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคายางพาราในอนาคต เป็นต้น ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย