ตกลง
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา
25 ก.ย. 2561
242
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่า การพิจารณากิจกรรม มาตรการหรือโครงการที่รัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพิจารณาจากกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐในอนาคต แต่ในกรณีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในครั้งนี้ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จึงไม่เข้าข่ายการดำเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

               ๒. อนุมัติในหลักการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า โดยมีมาตรการจูงใจเกษตรกร ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) การสนับสนุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดิน โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท (ไม่เกิน ๑๕ ไร่/ราย) โดยเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี (๒) ประสานเอกชนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ ๘ บาท (๓) สนับสนุนเบี้ยประกันภัย ๖๕ บาทต่อไร่ และ (๔) ให้สินเชื่อผ่านทางสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรมีการพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย

               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการการติดตามและประเมินผลของโครงการอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรร่วมมือกันดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล