ตกลง
ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
2 ต.ค. 2561
278
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ

               ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

                   ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร์) มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเอกสารแนบท้าย ๒ ของความตกลงแอปเทอร์ เรื่อง การสนับสนุนกองทุนแอปเทอร์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกแอปเทอร์ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการแอปเทอร์ต่อไปอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับเงินทุนดำเนินงานปีละ ๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๑.๓๑ ล้านบาท)

                   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามร่างพิธีสารฯ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ

                   ๑.๓ อนุมัติการให้สัตยาบัน และหลังจากที่ได้ลงนามร่างพิธีสารฯ แล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสาร และยื่นสัตยาบันสารต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเก็บรักษา

               ๒. หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

               ๓. สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับไว้แล้ว จำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินอุดหนุนให้กับเงินทุนดำเนินงานของกองทุนแอปเทอร์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ปีละ ๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๑.๕๐ บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าประเทศไทยและประเทศสมาชิกจำเป็นต้องร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล (Endowment Fund : EF) เพื่อให้สามารถสร้างรายได้สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักเลขานุการแอปเทอร์ได้ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย