ประวัติโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC MOAC)
27 ม.ค. 2563
2,067
2,932
ประวัติโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประวัติโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC MOAC)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2526 หรือกว่า 35 ปี โดยมีเยาวชนเกษตรไทยเข้าร่วมโครงการแล้ว 35 รุ่น กว่า 500 คน และในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 คน โดยฝึกงานในฟาร์มของครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (on the job training) เป็นเวลา 11 เดือน เยาวชนเกษตรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งนอกจากจะได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การรวมตัวเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่นแล้ว ยังหวังผลในระยะยาวถึงการให้ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ นำประสบการณ์ต่าง ๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ ตลอดจนแนวความคิดในการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการมาประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรของตนเองในประเทศไทย

ตกลง