ตกลง
แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 ต.ค. 2556
305
340