จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสถาบันเกษตราธิการ จำนวน 12 อัตรา
6 พ.ย. 2560
465
10,625