ตกลง
เกษตรอินทรีย์
16 เม.ย. 2560
26,501
โครงการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์
  2) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
  3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
  4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 
  5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ: 1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 554,310 ไร่ (ภายในปี 2562) 
  2) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ 
  3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 
  4) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 1,013.33 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - 30 ก.ย. 62)  ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์              
1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.)   โครงการ/ร้อยละ 1/50 1/100 100.00  
2) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคในประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เรื่อง/ร้อยละ 1/5 1/100 100.00 - จัดทำรายงานการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems:PGS) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เรื่อง/ร้อยละ 1/10 1/100 100.00 - จัดทำรายงานการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
4) โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ (Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์) (สศก.)   เรื่อง 1/10 1/100 100.00 - นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ และจัดทำรายงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป              
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ (กสก.) ธ.ค. 61 ราย 200  200 100.00  
2) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 3000  10 3051 101.70  
3) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสส.)              
3.1) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 1 ปี 2562              
1) กิจกรรม อบรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น และเกษตรอินทรีย์เฉพาะชนิดอินทรีย์ ขั้นที่ 1   ราย 1000  - 1000  100.00   
2) กิจกรรม อบรมหลักสูตรศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์   ราย 1000  - 1000  100.00   
3) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS   ราย 1000  - 1000 100.00   
4) กิจกรรม อุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร (รายละ 3,000 บาท)   ราย 1000  - 999  99.90  - สมาชิกเป้าหมายลาออกจากสหกรณ์ 1 ราย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ตามเป้าหมาย
3.2) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 ปี 2560 - 2561              
1) กิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2   ราย 1500  - 1520 101.33  
2) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ดิน/น้ำ เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์   ราย 300  134 365 121.67  
3) กิจกรรม อุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร (รายละ 10,000 บาท)   ราย 300  10 62 20.67 - เกษตกรขาดความเหมาะสมด้านพื้นที่และความพร้อมในการดำเนินการตามแนวเกษตรอินทรีย์จึงไม่สามารถยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้
3.3 กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 3 ยโสธรโมเดล   ราย 125  - 125  100.00   
1) กิจกรรม อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์   ราย 125  - 125  100.00   
2) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น (PGS)   ราย 125  125 125 100.00  
4) โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พด.)   ราย 1000  - 4198 419.80  
4.1) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์"   ราย 400  - 441 110.25  
4.2) หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม"   ราย 400  - 2815  703.75   
4.3) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"   ราย 200  - 942 471.00  
5) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (พด.)              
5.1) ศูนย์ใหม่   แห่ง 6 - 6 100.00 - ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
5.2) ต่อยอดศูนย์เดิม   แห่ง 5 - 5 100.00 - ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
6) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)              
6.1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ   ไร่ 400000  495204    - เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 495,204 ไร่ 2,762 กลุ่ม 62,947 ราย (โดยแจ้งศูนย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับลดพื้นที่ลง)
- ผ่านคณะกรรมการ COO              
6.2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม              
(1) เกษตรกรต่อเนื่องปี 2561              
(1.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 62 กลุ่ม 1595  - 1577 98.87 - กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว 53 จังหวัด
    ราย 33297  - 32372 97.22  
(1.2) ครั้งที่ 2 มิ.ย. - ส.ค. 62 กลุ่ม 1595  157 1743 109.28 - กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว 48 จังหวัด
    ราย 33297  15364 36451 109.47  
(2) เกษตรกรรายใหม่ปี 2562              
(2.1) ครั้งที่ 1 เม.ย. - พ.ค. 62 ราย 40000  - 57370 143.43 - ดำเนินการ 2,489 กลุ่ม 57,370 ราย
(2.2) ครั้งที่ 2 ส.ค. - พ.ค. 62 ราย 40000    - ยังไม่ได้ดำเนินการ
7) เกษตรอินทรีย์ (มม.)              
7.1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์   ราย 40  40 100.00  
7.2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม   ราย 70  70 100.00  
7.3) จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์   ราย 60  - 60 100.00  
7.4) เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร   แห่ง 8 100.00  
7.5) เจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตามคำแนะนำ   แห่ง 6 100.00  
7.6) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่   แห่ง 6 100.00  
7.7) การติดตามประเมินผล   แห่ง 6 100.00  
8) พัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปม.)   ราย 1000  - 1000 100.00  
9) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปม.)   ราย 1000  4 994 99.40 - บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ตามแผน
10) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์แก่เกษตรกร (ปม.)   ราย 1580  - 1592 100.76  
11) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)             - ข้อมูลจำกัดในการดำเนินงาน ส.ป.ก. สามารถดำเนินการได้เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณไม่ต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน
(1) รายใหม่   ราย 2178  5 2538 116.53  
(2) รายเก่าอบรมต่อเนื่อง    ราย 2260  1973 87.30  
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์              
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.)   แห่ง 1 9 100.00  
2) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.   แห่ง - 100.00   
3) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ศูนย์ - 8 100.00  
4) ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.)   เรื่อง   - ไม่มีกิจกรรมในปี 2562
5) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (พด.)   โครงการ 1 1 100.00  
6) จัดทำฐานข้อมูล (ส.ป.ก.)   ราย 4438  5 4511 101.64  
    ไร่ 21380  85 22474 105.12  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์              
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์              
1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์              
1.1) อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ราย 240  240 100.00  
1.2) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ อินทรีย์ (รายใหม่) (ปศ.)              
(1) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)   ราย 80  6 80 100.00  
(2) สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ (ปศ.)   ฟาร์ม 50  8 50 100.00  
(3) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ (ปศ.)   ฟาร์ม 12  6 12 100.00  
(4) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)   ราย 40  10 40 100.00  
(5) บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ (ปศ.)   ตัน 160  40 160 100.00  
2) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 3000  30 3000 100.00  
3) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ (กสก.) ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 แปลง 23  23 100.00  
4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน ศพก. (กสก.) ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 ศูนย์ 32  32 100.00  
5) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดนำร่อง (กสก.) ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 จังหวัด 3 100.00  
6) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 กลุ่ม 89  89 100.00  
7) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พด.)              
    กลุ่ม 190  27 190 100.00  
    ราย 950  - 1622 170.74  
    ไร่ 9500  - 13114.08 138.04  
8) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)              
8.1) สัมมนาเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ก.พ. 62 ราย 70  65  92.86  - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 19 - 22 ก.พ. 62 ณ.โรงแรมลีฟวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 65 ราย
8.2) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ม.ค. - ก.พ. 62 ราย 100  93  93.00  - ได้ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 - 23 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 93 ราย
8.3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี 2560 จำนวนไม่เกิน 15 ไร่/ราย เม.ย. - มิ.ย. 62 ไร่ 174900  174900  100.00   
9) เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์ (ตส.)   ราย 2200  2209  100.41   
10) พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)   ราย 130  - 134  103.08  - อบรมตามแผน 2 ครั้ง ผู้อบรม 134 ราย
11) สร้างแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (ปม.)   แหล่ง 100.00   
12) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)   ราย 50  - 38  76.00  - อบรมตามแผน 1 ครั้ง ผู้อบรม 38 ราย
13) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐาน (ปม.)   ราย 40  - 34  85.00  - อบรมตามแผน 1 ครั้ง ผู้อบรม 34 ราย
14) พัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)   ครั้ง 100.00  - อบรมตามแผน 1 ครั้ง ผู้อบรม 147 ราย
15) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ (วก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัน 1520  250 1555.5 102.34  
16) การฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 4270  530 4180 97.89  
17) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 แปลง 821  134 781 95.13 - ทำแปลงต้นแบบในพื้นที่ 6,156.55 ไร่
18) จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ (วก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 38  2 38 100.00  - จัดตั้งศูนย์ฯ 38 ศูนย์ พื้นที่ 24 จังหวัด
19) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (วก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ตัว 445000  85862 589604 132.50  
20) การผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดิน (วก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ชนิด 11  11  100.00  - ผลิตชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 11 ชนิด ได้แก่ ไตรโครเดอร์มา เห็ดเรืองแสง สิรินรัศมี แหนแดง Bacillus subtilis (BS) Bacillus thuringiensis (BT) เมตาไรเซียมบิวเวอร์เรีย ไส้เดือนฝอย และ NPV PGPR1
21) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)   ไร่ 21380  85 22474 105.12  
กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ              
1) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 2 (ห้วยจักไครบน) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)   รายการ/ร้อยละ -/2 1/100 100.00  
2) ฝายแปลงกิ่วลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)   รายการ/ร้อยละ 1/100 100.00  
3) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก 1 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)   รายการ/ร้อยละ 1/100 100.00  
4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก 2 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)   รายการ/ร้อยละ 1/100 100.00  
5) ปรับปรุงเหมืองปู่เห็น พร้อมอาคารประกอบ ต.ลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   รายการ/ร้อยละ -/10 1/100 100.00  
6) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ชป.)   รายการ/ร้อยละ -/2.50 1/100 100.00  
7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง   รายการ/ร้อยละ -/15  1/100 100.00  
8) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชป.)   รายการ/ร้อยละ -/2 1/100 100.00  
9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ชป.)   รายการ/ร้อยละ -/1 1/100 100.00  
10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ชป.)   รายการ/ร้อยละ -/5 1/100 100.00  
11) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ชป.)   รายการ/ร้อยละ - -/100 100.00  
12) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ชป.)   รายการ/ร้อยละ - 1/100 100.00  
13) โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (พด.)   โครงการ  1 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์              
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์              
1) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ฟาร์ม 80  6 118 147.50  
2) ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.)   ฟาร์ม 98  2 99 101.02  
3) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ฟาร์ม 55  1 49 89.09  
4) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปศ.)   >ัวอย่าง 70  - 70 100.00  
5) ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์   ครั้ง - 8 100.00   
6) จัดอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ราย 30  31 103.33  
7) ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ตัวอย่าง 70  22 70 100.00  
8) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)              
8.1) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี 2560 และ ปี 2561              
(1) ปี 2560   กลุ่ม 1242  910  73.27  - ผ่านคณะทบทวน 1,236 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ผ่านการตรวจฯ ข้าวอินทรีย์ 910 กลุ่ม (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
(2) ปี 2561 (ใช้งบปี 2562)   กลุ่ม 866  769  88.80  - ให้การรับรอง 769 กลุ่ม และไม่ให้การรับรอง 97 กลุ่ม (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
8.2) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบ การผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี 2562              
(1) การตรวจรับรองเบื้องต้น              
(1.1) สุ่มเตรียมความพร้อม (T1) กลุ่มใหม่ปี 2562 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 40000  62836 62836 157.09  
    ไร่ 400000  493814 493814 123.45  
(1.2) Organnic Thailand (T3) (กลุ่มต่อเนื่องจากปี 2561) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 32  - 31  96.88  - ดำเนินการรับรองแล้วทั้งสิ้น 17,697 แปลง
    ราย 964  - 926  96.06   
    ไร่ 10445.75  - 10120  96.88   
8.3) จัดทำคู่มือเอกสารคู่มือโครงการฯ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เล่ม 250  250  100.00  - จัดทำเอกสารเตรียมจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
8.4) เอกสารบันทึกเกษตรกร (org 02) และใบสมัครเกษตรกร (org 03) ใบรับรองประเมินเบื้องต้น ต.ค. 61 - ก.ย. 62 เล่ม 100000  100000 100.0  
9) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของเกษตรกร (มม.)   ราย 50  10 50 100.00  
10) ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)   เขต 2 3 100.00  
11) โครงการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน (มกอช.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 สาขา 150  282  188.00   
12) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.) ก.พ. - ก.ย. 62 กลุ่ม 80.00   
13) โครงการ Q อาสา (มกอช.)   รายการ 50  45  90.00   
14) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)   ราย 100  99  99.00   
15) โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (มกอช.) พ.ย. 61 - ส.ค. 62 จังหวัด 100.00   
16) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของ Young smart farmer เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.) ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 ราย 4 1 4 100.00  
17) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ) (มกอช.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 โรง - 1 100.00  
18) รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) กรมประมง เพื่อให้การรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 (ปม.)   ระบบ/ร้อยละ - 1/100 100.00  
19) ตรวจประเมินเพื่อให้ และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน มกษ. อินทรีย์ ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065   ราย 200  1 106 53.00 - เกษตรกรบางรายไม่พร้อมในการเข้าตรวจประเมิน/บางรายไม่สนใจยื่นขอการรับรองการตรวจประเมิน
20) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ (ปม.)   ครั้ง - 100.00   
21) จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)   ฉบับ   - ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาเนื้อหาปฏิบัติตรวจรับรอง
22) ตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)   ราย 10    - ไม่มีผู้ประกอบการสนใจยื่นขอรับรอง
23) การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)   แปลง 4585  657 5254 114.59  
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์              
1) พัฒนาตลาดสีเขียว (ปศ.)   แห่ง 17  3 17 100.00  
2) ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)   ราย 100  100 100.00  
3) การจัดทำรหัสสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)   สินค้า   - การจัดทำรหัสพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่1 ก.พ. 2562 มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินำไปดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค              
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปศ.)   เรื่อง 100.00   
2) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)   แห่ง   - ไม่มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ ปี 62
3) จัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายหม่อนไหมอินทรีย์ในต่างประเทศ (มม.)   แห่ง   - ไม่มีงบประมาณจัดกิจกรรม ปี 62
4) สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.) ก.พ. - ส.ค. 62 ครั้ง/เรื่อง 4/3  4/3 5/3 125.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์              
กลยุทธ์ที่ 4.1 ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์              
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์              
- โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร (งบอุดหนุน) (กข.)   ล้านบาท 600  - 613.09 102.18  
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ              
1) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.)   ครั้ง 360  49 369 102.50  
2) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน (ปศ.)   ครั้ง 12  3 20 166.67  
3) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.)   แห่ง 2 3 100.00  
4) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.)              
- ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด   จังหวัด/ร้อยละ 77  27/2.6 27/37.67 37.67 - คณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์บางจังหวัดไม่มี สศท. 1 - 12 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)   เรื่อง/ร้อยละ -/10 1/100 100.00  
6) ติดตามและประเมินผลโครงการ   เรื่อง/ร้อยละ -/10 1/100 100.00  
งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 1009.66  43.86 960.52 95.13  
1) กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท 44.82  4.86 44.76 99.87  
2) กรมการข้าว   ล้านบาท 675.55  2.66 674.07 99.78  
3) กรมประมง   ล้านบาท 12.98  1.51 12.2 93.99  
4) กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 7.13  1.75 7.02 98.46  
5) กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 24.8 2.8 19.93 80.36  
6) กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 3.99  0.52 3.24 81.20  
7) กรมชลประทาน   ล้านบาท 160.59  18.11 125.47 78.13  
8) กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 10.05  2.76 9.91 98.61  
9) กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 15.98  1.33 13.18 82.48  
10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ล้านบาท 10.56  2.22 10.06 95.27  
11) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท 34.93  3.7 32.73 93.70  
12) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท 1.28  0.02 1.28 100.00  
13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท 1.62 6.67 95.29  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/