ตกลง
เกษตรอินทรีย์
16 เม.ย. 2560
14,060
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพื้นที่ ปริมาณการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตผลด้านอินทรีย์
  2. เพิ่มปริมาณการค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในประเทศ
  3. สินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าหมาย

        พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ระยะเวลาโครงการ

        ปี 2560-2564  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมวิชาการเกษตร