เกษตรอินทรีย์
16 เม.ย. 2560
4,350
.
ค้นหาข้อมูลแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
 
 
วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มพื้นที่ และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
2) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์
3) เพื่อเพิ่มการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
4) เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ

เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

ปี 2560 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดลและทั่วไป) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15% ต่อปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกษตรกร และเจ้าหน้า มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ 
2) พื้นที่การผลิต ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
3) ยกระดับการพัฒนาให้มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในระดับภูมิภาค หรือระดับสากล
4) ผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ ยอมรับในมาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

การดำเนินงาน

แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ โดย กรมวิชาการเกษตร

Q & A
1. Q: เกษตรอินทรีย์ คืออะไร
  A: คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศและความ หลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้มาจากการ สังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) มีการ จัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตร อินทรีย์และคุณภาพที่สeคัญของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน
2. Q: ทำไมภาครัฐจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์
  A: เพื่อให้เกษตรกรผลิตผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าผลผลิตและการค้า การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดินขาดความอุดมสมบรูณ์ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ประกอบกับเกิดกระแสความตื่นตัวด้านรักษ์สุขภาพของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก มีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ รัฐบาลเห็นความสำคัญ ดังกล่าวจึงกำหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
3. Q: สินค้าเกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร
  A: ดี เพราะได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารสังเคราะห์ เช่นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ดัดแปรพันธุ์กรรม (GMO) ระบบการผลิตไม่ กระทบระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาค่อนข้างสูงกว่าสินค้า เกษตรทั่วไป แต่มีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งยินดีซื้อมาบริโภค
4. Q: เกษตรกรจะได้อะไรจากการทำเกษตรอินทรีย์
  A: 1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยใช้ปุ๋ย และสารอินทรีย์ชีวภาพทดแทน

2) ดีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีการเกษตรและการบริโภค

3) สิ่งแวดล้อมและดินที่ใช้ในการทำเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงให้ความมีความอุดมสมบรูณ์ยิ่งขึ้น

4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ เกี่ยวกับ ความรู้การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง การรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ เป็นต้น

5. Q: การทำเกษตรอินทรีย์ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหม
  A: ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนจากระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี มาเริ่มต้นผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ โดยยึดหลักการผลิตแบบเกษตรผสมผสานที่พึ่งพิงและ อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปัจจัยภายนอกลงได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และมีระบบการผลิตที่ยั่งยืนในที่สุด
6. Q: เกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงกับนโยบายอื่นในกระดาษ A4 อย่างไร
  A: เกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและมีตลาดรองรับ ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตจาก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี/สารเคมี ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จากการทำเกษตรเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลงและมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จะทำไปพร้อมกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายอื่นๆ โดยใช้ ศพก. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้าง Smart farmer ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเลือกชนิดพืชชนิดสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งสนับสนุนระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่ทำเกษตร ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกู้ยืมพันธุ์ดีไว้ใช้ในการผลิต สำหรับเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิ มีนโยบายส่งเสริม ให้ปลูกข้าวครบวงจรเพื่อผลิตข้าวในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้ง ส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าวนาปปรัง ส่วนนโยบายการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืน และพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็งนั้น สามารถดำเนินการส่งเสริมให้ทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วและทั้งหมดถือเป็นการบูรณาการงานของเจ้าหน้าที่ กษ. ที่ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เป็น Smart Officer ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายฯ