ตกลง
ธนาคารสินค้าเกษตร
16 เม.ย. 2560
13,479
ธนาคารสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ: ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 8 ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 62,908,900 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

 
แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จังหวัด 73 - -    
1.1 สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่   ราย 9000 2097 17649 196.10  
1.2 มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ   ราย  5000 278 11678 233.56  
1.3 ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม   ราย 110000 8800 110000 100.00  
2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง               
2.1 ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี 59 - 61) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10 - 10 100.00  
2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี 59 - 61) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10 - 10 100.00  
2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 1 - 1 100.00  
2.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 1 - -   - อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินการ
2.5 สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 แห่ง 1 1 1 100.00  
2.6 งบประมาณที่เบิกจ่าย   บาท 3412500 - 3219550 94.35  
3. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วร่วม)              
3.1 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่   แห่ง 20 - -    
1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
1.1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง   3  1  33.33  
 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส.ค. 62   ครั้ง/ปี - 1  100.00  
 1.3) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ธ.ค. 61 - ก.ค. 62   ครั้ง/ปี 12  4 21 175.00  
 2) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ              
 2.1) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ต.ค. 61  แห่ง 20 - 20 100.00  
 2.2) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พ.ย. 61 แห่ง  20 - 20 100.00  
 2.3) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารฯ พ.ย. 61  แห่ง  20 - 20 100.00  
 2.4) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ธ.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  200 26 261 130.50  
 3) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
 3.1) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย พ.ย. 61   ฉบับ 20 - 20 100.00  
 3.2) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ ธ.ค. 61   แห่ง 20 - 20 100.00  
 4) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ              
 ชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้              
 4.1) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ เม.ย. 62   ร้อยละ 100 - 100 100.00 - หน่วยเป็นร้อยละ รายงานเฉพาะผลสะสม
 4.2) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62   ครั้ง 40 - 52 130.00  
 4.3) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ ก.พ. 62   ครั้ง 20 - 24 120.00 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
 4.4) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ มี.ค. 62   ครั้ง 20 1 21  105.00  
 4.5) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย เม.ย. 62   ครั้ง  1600 116 1995 124.69  
 4.6) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย มิ.ย. - ส.ค. 62  ครั้ง  40  8 24 60.00  
 4.7) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ ก.ย. 62  ครั้ง  20 9 9 45.00  
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)              
 5.1) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตามการดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ ธ.ค. 61   แห่ง 20  - 20 100.00  
 5.2) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)  ม.ค. - ก.ค. 62 ราย  600 6 1585 264.17  
 5.3) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น  ส.ค. 62  ครั้ง 100 75 190 190.00  
 6) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไปและสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้              
 6.1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย  ส.ค. - ก.ย. 62  ฉบับ 40  25 40 100.00  
 6.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562  ก.ย. 62  ฉบับ 1 1 100.00  
 3.2 ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี 2560 จำนวน 20 แห่ง              
 1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  พ.ย. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  2 - 1 50.00  
 2) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 พ.ย. 61   ครั้ง 20 - 20 100.00  
 3) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย  มิ.ย. 62  ครั้ง 20 3 48 240.00  
 4) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ครั้ง   ครั้ง 200 13  258 129.00  
3.3 ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี 2561 จำนวน 20 แห่ง              
1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  พ.ย. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง 2 - 2 100.00  
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ ธ.ค. 61  ครั้ง 1 1 1 100.00  
3) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 พ.ย. 61  ฉบับ  20  - 20 100.00  
4) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย) เม.ย. 62  ครั้ง 20 3 42 210.00  
5) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ  พ.ค. 62 ตัว 400000 -  646000 161.50 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
6) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ มี.ค. 62  ครั้ง 20 3 49 245.00  
7) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี 2561 พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง  200 14 254 127.00  
8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่าปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ก.ย. 62 ฉบับ  40 36 40  100.00  
9) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี 2562 ก.ย. 62 ฉบับ 1 1 100.00  
4. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

 แห่ง

50     
การบริหารจัดการ              
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร   ราย 120 - 100 83.33  
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ  ต.ค. 61 เล่ม 100  - 100 100.00  
4.1 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี 2562 (20 แห่ง)              
1) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก (1 ครั้ง) ต.ค. - ธ.ค. 61  ราย 2000 100 2149 107.45  
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3 ครั้ง)   ราย 2000 - 4384  219.20  
2.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62   ราย 100 1515    
2.2) ครั้งที่ 2 เม.ย. - ม.ย. 62  ราย  - 170 1181    
2.3) ครั้งที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 62  ราย  - 570 1688    
3) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด 1 แปลง/4ไร่)  ม.ค. - ก.ย. 62 แปลง  20 5 11 55.00  
4) จัดประชุมคณะทำงาน (2 ครั้ง)   ราย  400 - 666 166.50  
4.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62   ราย - 60 400    
4.2) ครั้งที่ 2 ก.ค. - ก.ย. 62  ราย  - 200 266    
5) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ธ.ค. 61 - ก.ย. 62   ตัวอย่าง 2000  - -    
6) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว  ม.ค. - พ.ค. 62 ตัน  100 0.55  100 100.00  
7) มุ้งตาข่ายไนล่อน  ม.ค. - พ.ค. 62 ม้วน 400 60 340 85.00  
8) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว  ม.ค. - พ.ค. 62 ใบ   40000 - 40000 100.00  
4.2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี 2560 - 2561 (30 แห่ง)              
1) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (1 ครั้ง)   ราย  3000 - 2553 85.10  
1.1) ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 61 ราย - 400 2553    
1.2) ครั้งที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 62  ราย - - -    
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (2 ครั้ง)   ราย 3000 - 3667 122.23  
2.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62   ราย  -  - 2070    
2.2) ครั้งที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 62   ราย - 470 1597    
3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ตัวอย่าง  600 - 148   - หน่วยงานขอปรับแก้ไข 
4) จัดประชุมคณะกรรมการ (1 ครั้ง)  พ.ย. 61 - พ.ค. 62 ราย 600 60 460 76.67  
5) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  10 1 10 100.00  
4.3 การอำนวยการและสรุปผลการปฏิบัติงาน              
1) ส่วนกลาง              
- การติดตามให้คำแนะนำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62   แห่ง 123 5 30 24.39  
2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี ส.ค. - ก.ย. 62 กลุ่มภาค  50 18 19 38.00  
3) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (2 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย   2 - 2 100.00  
4) ส่วนภูมิภาค              
4.1) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมข./ศวข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62   แห่ง/ครั้ง 123/615 7/99 114/329 92.68  
4.2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เม.ย. 62   ศูนย์ 37  2 14 37.84  
4.3) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี ส.ค. - ก.ย. 62   ศูนย์ 37 18 19 51.35  
4.4) จ้างเหมานักเกษตร (3 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย 3 - 3 100.00  
5. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี 2562)              
5.1 ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง  19  -  24  126.32  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 1  -  1  100.00  
5.2 กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง 19 - 20 105.26  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 1  - 1 100.00 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
5.3 สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1) สหกรณ์   แห่ง 19 3 25 131.58  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 1 - -   - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
5.4 งบประมาณที่เบิกจ่าย    บาท 380200  61600 380200 100.00  
6. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร              
6.1 ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  31 - 31 100.00  
6.2 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 ต.ค. 61 - เม.ย. 62 แห่ง  31 - 29 93.55 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข สหกรณ์ขอยกเลิกโครงการปี 59 - 60 จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากทำแผนแล้ว แต่สมาชิกไม่สนใจ
6.3 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี 61 ต.ค. 61 - ก.ค. 62            
1) สหกรณ์   แห่ง 52 - 51 98.08  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 5 - 5 100.00  
6.4 แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารที่จัดตั้งปี 61 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง 52 - 92 176.92  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 5 - 5 100.00  
6.5 คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แห่ง  5 - 10 200.00 -หน่วยงานขอปรับแก้ไข เนื่องจากมีการนับซ้ำ
6.6 ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แห่ง 5 - 10 200.00  
6.7 กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  5 - 8 160.00  
7. ธนาคารหม่อนไหม              
7.1 จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี 2562 (2 แห่ง)              
1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม ต.ค. - ธ.ค. 61   ราย 75 - 78 104.00  
7.2 สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี 2560 - 2561 (16 แห่ง)              
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน  ต.ค. - ธ.ค. 61  ราย 600 88 623 103.83  
2) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  ม.ค. - มี.ค. 62  ราย 40 - 40 100.00  
3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหมในรูปสหกรณ์ ม.ค. - มี.ค. 62   ราย 40 - 43 107.50  
7.3 สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร              
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ม.ค. - มิ.ย. 62 แห่ง  13 - 3 23.08  
7.4 ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน              
1) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง/แห่ง  5 5 18 360.00  
2) ติดตามนิเทศงานโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง/แห่ง 5 16 18 360.00  
7.5 อำนวยการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 1  - -    
8. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
8.1 จัดตั้งธนาคาร    แห่ง 77 - 78 101.30  
8.2 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน    ตัน 2800 - 2800 100.00  
8.3 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ    ลิตร 719100 - 719100 100.00  
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 63.05 10.13 59.02 93.61  
9.1 กรมการข้าว   ล้านบาท 11.80* 1.58 8.57 59.24 * เป้างบประมาณ ณ ตุลาคม 61 คือ 11.66 ลบ. แต่งบที่ได้รับการจัดสรรตามจริง คือ 11.80 ลบ.
9.2 กรมประมง   ล้านบาท 11.94 1.26 11.76 98.49  
9.3 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 5.3694 5.37 5.37 100.01  
9.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 6.52 0.46 6.22 95.40  
9.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 25.72 1.03 25.68 99.84  
9.6 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 1.7 0.43 1.42 83.53  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/