ตกลง
ธนาคารสินค้าเกษตร
16 เม.ย. 2560
8,935
ธนาคารสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์

        เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาผลิตปุ๋ย

เป้าหมาย

        ธนาคารสินค้าเกษตร จำนวน 739 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมสหกรณ์