ตกลง
ธนาคารสินค้าเกษตร
16 เม.ย. 2560
11,265
ธนาคารสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ: ดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด จำนวน 8 ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 62,908,900 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

 
แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ก.ค. 2562)  ร้อยละ
1. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จังหวัด 73 - -    
1.1 สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่   ราย 9000 1484 13549 150.54  
1.2 มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ   ราย  5000 501 9464  189.28  
1.3 ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม   ราย 110000 9200 92000 83.64  
2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง               
2.1 ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี 59 - 61) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10 - 10 100.00  
2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี 59 - 61) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10 - 10 100.00  
2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 1 - 1 100.00  
2.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 1 - -   - อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินการ
2.5 สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง ต.ค. 61 - มี.ค. 62 แห่ง 1 1 1 100.00  
2.6 งบประมาณที่เบิกจ่าย   บาท 3412500 - 3219550 94.35  
3. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วร่วม)              
3.1 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่   แห่ง 20 - -    
1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
1.1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง   3  1  33.33  
 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส.ค. 62   ครั้ง/ปี - -    
 1.3) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ธ.ค. 61 - ก.ค. 62   ครั้ง/ปี 12  - 16 133.33  
 2) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ              
 2.1) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ต.ค. 61  แห่ง 20 - 20 100.00  
 2.2) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พ.ย. 61 แห่ง  20 - 20 100.00  
 2.3) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารฯ พ.ย. 61  แห่ง  20 - 20 100.00  
 2.4) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ธ.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  200 56 179 89.50  
 3) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
 3.1) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย พ.ย. 61   ฉบับ 20 - 20 100.00  
 3.2) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ ธ.ค. 61   แห่ง 20 - 20 100.00  
 4) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ              
 ชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้              
 4.1) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ เม.ย. 62   ร้อยละ 100 - 84.13 84.13 - หน่วยเป็นร้อยละ รายงานเฉพาะ
 4.2) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62   ครั้ง 40 1 52 130.00  
 4.3) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ ก.พ. 62   ครั้ง 20 5 23 115.00 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
 4.4) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ มี.ค. 62   ครั้ง 20 8 19  95.00  
 4.5) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย เม.ย. 62   ครั้ง  1600 - 1799 112.44  
 4.6) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย มิ.ย. - ส.ค. 62  ครั้ง  40  16 16 40.00  
 4.7) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ ก.ย. 62  ครั้ง  20 - -    
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)              
 5.1) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตามการดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ ธ.ค. 61   แห่ง 20  - 20 100.00  
 5.2) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)  ม.ค. - ก.ค. 62 ราย  600 24 1470 245.00  
 5.3) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น  ส.ค. 62  ครั้ง 100 21 64 64.00  
 6) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไปและสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้              
 6.1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย  ส.ค. - ก.ย. 62  ฉบับ 40  - -    
 6.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562  ก.ย. 62  ฉบับ - -    
 3.2 ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี 2560 จำนวน 20 แห่ง              
 1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  พ.ย. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  2 - 50.00  
 2) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 พ.ย. 61   ครั้ง 20 - 20 100.00  
 3) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย  มิ.ย. 62  ครั้ง 20 19 45 225.00  
 4) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ครั้ง   ครั้ง 200 25  222 111.00  
3.3 ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี 2561 จำนวน 20 แห่ง              
1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  พ.ย. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง 2 1 2 100.00  
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ ธ.ค. 61  ครั้ง 1 - -   - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
3) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 พ.ย. 61  ฉบับ  20  - 20 100.00  
4) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย) เม.ย. 62  ครั้ง 20 5 38 190.00  
5) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ  พ.ค. 62 ตัว 400000 1000  646000 161.50 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
6) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ มี.ค. 62  ครั้ง 20 1 45 225.00  
7) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี 2561 พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง  200 27 226 113.00  
8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่าปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ก.ย. 62 ฉบับ  40    
9) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี 2562 ก.ย. 62 ฉบับ    
4. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

 แห่ง

50     
การบริหารจัดการ              
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร   ราย 120 - 100 83.33  
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ  ต.ค. 61 เล่ม 100  - 100 100.00  
4.1 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี 2562 (20 แห่ง)              
1) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก (1 ครั้ง) ต.ค. - ธ.ค. 61  ราย 2000 - 2049 102.45  
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3 ครั้ง)   ราย 2000 835 2950  147.50  
2.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62   ราย 100  1415    
2.2) ครั้งที่ 2 เม.ย. - ม.ย. 62  ราย  - 311 1011    
2.3) ครั้งที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 62  ราย  - 424 524    
3) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด 1 แปลง/4ไร่)  ม.ค. - ก.ย. 62 แปลง  20 5 6 30.00  
4) จัดประชุมคณะทำงาน (2 ครั้ง)   ราย  400 - 386 96.50  
4.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62   ราย - 40 320    
4.2) ครั้งที่ 2 ก.ค. - ก.ย. 62  ราย  - 26 66    
5) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ธ.ค. 61 - ก.ย. 62   ตัวอย่าง 2000  - -    
6) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว  ม.ค. - พ.ค. 62 ตัน  100 3.45  99.45 99.45  
7) มุ้งตาข่ายไนล่อน  ม.ค. - พ.ค. 62 ม้วน 400 60 280 70.00  
8) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว  ม.ค. - พ.ค. 62 ใบ   40000 - 40000 100.00  
4.2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี 2560 - 2561 (30 แห่ง)              
1) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (1 ครั้ง)   ราย  3000 153 1853 61.77  
1.1) ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 61 ราย - 153 1853    
1.2) ครั้งที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 62  ราย - - -    
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (2 ครั้ง)   ราย 3000 971 3047 101.57  
2.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62   ราย  -  400 2070    
2.2) ครั้งที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 62   ราย - 577 977    
3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ตัวอย่าง  600 - 148   - หน่วยงานขอปรับแก้ไข 
4) จัดประชุมคณะกรรมการ (1 ครั้ง)  พ.ย. 61 - พ.ค. 62 ราย 600 20 400 66.67  
5) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  10 - 9 90.00  
4.3 การอำนวยการและสรุปผลการปฏิบัติงาน              
1) ส่วนกลาง              
- การติดตามให้คำแนะนำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62   แห่ง 123 8 21 17.07  
2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี ส.ค. - ก.ย. 62 กลุ่มภาค  50 - -    
3) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (2 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย   2 - 2 100.00  
4) ส่วนภูมิภาค              
4.1) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมข./ศวข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62   แห่ง/ครั้ง 123/615 38/48 105/182 85.37  
4.2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เม.ย. 62   ศูนย์ 37  7 11 29.73  
4.3) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี ส.ค. - ก.ย. 62   ศูนย์ 37 -    
4.4) จ้างเหมานักเกษตร (3 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย 3 - 3 100.00  
5. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี 2562)              
5.1 ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง  19  -  24  126.32  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 1  -  1  100.00  
5.2 กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง 19 - 20 105.26  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 1  - -    
5.3 สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1) สหกรณ์   แห่ง 19 - 22 115.79 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 1 - 1 100.00  
5.4 งบประมาณที่เบิกจ่าย    บาท 380200  - 318600 83.80  
6. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร              
6.1 ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  31 - 31 100.00  
6.2 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 ต.ค. 61 - เม.ย. 62 แห่ง  31 - 29 93.55 - หน่วยงานขอปรับแก้ไข สหกรณ์ขอยกเลิกโครงการปี 59 - 60 จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากทำแผนแล้วแต่สมาชิกไม่สนใจ
6.3 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี 61 ต.ค. 61 - ก.ค. 62            
1) สหกรณ์   แห่ง 52 12 51 98.08  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 5 - 5 100.00  
6.4 แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารที่จัดตั้งปี 61 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง 52 22 69 132.69  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 5 - 2 40.00  
6.5 คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แห่ง  5 - 10 200.00 -หน่วยงานขอปรับแก้ไข เนื่องจากมีการนับซ้ำ
6.6 ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แห่ง 5 - 10 200.00  
6.7 กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  5 - 5 100.00  
7. ธนาคารหม่อนไหม              
7.1 จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี 2562 (2 แห่ง)              
1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม ต.ค. - ธ.ค. 61   ราย 75 - 43 57.33  
7.2 สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี 2560 - 2561 (16 แห่ง)              
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน  ต.ค. - ธ.ค. 61  ราย 600 - 535 89.17  
2) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  ม.ค. - มี.ค. 62  ราย 40 - 40 100.00  
3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหมในรูปสหกรณ์ ม.ค. - มี.ค. 62   ราย 40 - 47 117.50  
7.3 สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร              
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ม.ค. - มิ.ย. 62 แห่ง  13 1 3 23.08  
7.4 ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน              
1) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง/แห่ง  5 - 13 260.00  
2) ติดตามนิเทศงานโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง/แห่ง 5 - 2 40.00  
7.5 อำนวยการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 1  - -    
8. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
8.1 จัดตั้งธนาคาร    แห่ง 77 - 78 101.30  
8.2 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน    ตัน 2800 - 2800 100.00  
8.3 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ    ลิตร 719100 1000 719100 100.00  
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 63.05 2.48 45.27 71.80  
9.1 กรมการข้าว   ล้านบาท 11.80* 0.53 6.56 55.59 * เป้างบประมาณ ณ ตุลาคม 61 คือ11.66 ลบ. แต่งบที่ได้รับการจัดสรรตามจริง คือ 11.80 ลบ.
9.2 กรมประมง   ล้านบาท 11.94 0.63 9.31 77.97  
9.3 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 5.3694 - -    
9.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 6.52 0.44 5.32 81.60  
9.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 25.72 0.81 23.6 91.76  
9.6 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 1.7 0.07 0.48 28.24  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/