ยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
16 เม.ย. 2560
2,165
.
 

 

ความเป็นมา

        ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาท หน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผล แนวทางแก้ไข และพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ

        กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนายกระดับสหกรณ์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถานภาพสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าว

วัตถุประสงค์

         เพื่อเป็นการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้น สำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น

เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

• เป้าหมายการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2560 ยกระดับสหกรณ์จำนวน 1,837 แห่ง
   1) ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 จำนวน 1,546 แห่ง
   2) ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 3 สู่ชั้น 2 จำนวน 291 แห่ง

• เป้าหมายสถานะสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
   1) สหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 4,629 แห่ง (65%)
   2) มีสหกรณ์ชั้น 2 จำนวน 2,173 แห่ง (30%)
   3) มีสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน 340 แห่ง (5%)
   4) สหกรณ์ชั้น 4 มีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นทั้งหมด

Q & A
1. Q: ทำไมจึงต้องยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  
  A: ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร 
2. Q: สหกรณ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  A: มี 7 ประเภท  ได้แก่  
1) สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
3) สหกรณ์ประมง หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง
4) สหกรณ์ร้านค้า หมายถึง สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
5) สหกรณ์นิคม หมายถึง สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน
6) สหกรณ์บริการ หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยหมู่ผู้มีอาชีพในการให้บริการ
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หมายถึง สหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน 
3. Q: จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ใช้เกณฑ์อะไร 
  A: มี 4 เกณฑ์ ดังนี้  
1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิกจะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่นการรับฝากเงิน การให้เงินกู้ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การแปรรูปผลผลิต และการรวบรวมผลผลิต มีสัดส่วนต่อสมาชิกทั้งหมดมากน้อยเพียงใด
2) ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากการพึ่งพาตนเอง ความมั่นคงทางการเงิน คุณภาพของลูกหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน
3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จะประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์
4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ 
4. Q: การจัดระดับสหกรณ์มีกี่ชั้น อะไรบ้าง 
  A: มี 4 ชั้น ดังนี้
1) ชั้น 1 : เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่า 70% และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป  มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีถึงดีมาก และไม่มีข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน
2) ชั้น 2 : เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่าง 60–70% และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในระดับพอใช้ หรือสหกรณ์ที่เคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว
3) ชั้น 3 : เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ำกว่า 60% และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและมีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต้องปรับปรุง หรือไม่มีระบบการควบคุมภายในหรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่งยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ
4) ชั้น 4 : เป็นสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี 
5. Q: เป้าประสงค์ของการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ คือ อะไร
  A: เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหา และเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนได้
6. Q: การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ต้องดำเนินการอย่างไร 
  A: จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้นสำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น
7. Q: เป้าหมายการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2560 คือ อะไร 
  A: ยกระดับสหกรณ์จำนวน 1,837 แห่ง 1) ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 จำนวน 1,546 แห่ง 2) ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 3 สู่ชั้น 2 จำนวน 291 แห่ง  
8. Q: เป้าหมายสถานะสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 คือ อะไร  
  A: เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) สหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 4,629 แห่ง (65%)
2) มีสหกรณ์ชั้น 2 จำนวน 2,173 แห่ง (30%)
3) มีสหกรณ์ชั้น 3 จำนวน 340 แห่ง (5%)
4) สหกรณ์ชั้น 4 มีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นทั้งหมด
9. Q: การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับนโยบายอื่นในกระดาษ A4 อย่างไร 
  A: หากต้องการให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง และพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจโดยเกษตรกร โดยต้องยกระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น