ตกลง
แผนผลิตข้าวครบวงจร
16 เม.ย. 2560
11,511
โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายของโครงการ: จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ ผลผลิต 33 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 1,590,399,700 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กข.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 ล้านไร่  11.36  0.02  11.47  100.97   
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กสก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62            
2.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   ครัวเรือน  300000  25458  556881  185.63   
2.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน   ล้านไร่  11.36  0.31  9.18  80.81   
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ไร่  200000  162831.25  81.42  - เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และสั่งจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้ว 15,931 ราย พื้นที่ 116,834.75 ไร่
4. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กข.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านไร่  58  2.71  2.71  4.59  - กษ. ประกาศพื้นที่การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2562
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กสก.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62            
5.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   ครัวเรือน  4000000  138014  138014  3.45   
5.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน   ล้านไร่  58.99  2.13  2.13  3.61   
6. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
6.1 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้   ตัน  84000  57360.87  68.29   
6.2 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้   ตัน  84000  18128  51443  61.24   
7. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
7.1 กลุ่มแปลงใหญ่   แปลง  2370  2370  100.00   
7.2 การถ่ายทอดความรู้   ราย  135795  27841  27841  20.50  - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อขออนุมัติ
7.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต   แปลง  2370  2360  99.58  - ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว จำนวน 5,042.125 ตัน และอยู่ระหว่างดำเนินการ
7.4 การตรวจรับรองข้าว GAP   แปลง  725    - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าว GAP
7.5 การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่   ราย  5034  2931  2931  58.22  - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม
8. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่  400000  918004  229.50  - เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก กรมการข้าวจะคัดกรองอีกครั้ง
9. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่  60000  26732  43300.58  72.17   
10. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่  61427  64830.25  105.54  - อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรม
11. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 21  21  100.00  - ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ เตรียมดินและจัดทำแผนที่ Digital สำรวจและเก็บข้อมูลดิน
    ไร่  1050  1050  1050  100.00   
12. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย  11250  262  3039  27.01   
13. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
13.1 ข้าวอินทรีย์   ตัน  3090     
13.2 ข้าว GAP   ตัน  8955     
14. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  1590.4  257.18  918.46  57.75   
14.1 กรมการข้าว   ล้านบาท  1383.36  236.95  777.36  56.19   
14.2 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  207.04  20.23  141.1  68.15  - เงินอุดหนุน 200 ล้านบาทจะดำเนินการเข้าบัญชีเกษตรกรหลังผ่านการรับรองสิทธิจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอำเภอ ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 62 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/