ตกลง
แผนผลิตข้าวครบวงจร
16 เม.ย. 2560
15,234
โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายของโครงการ: จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ ผลผลิต 33 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 1,590,399,700 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กข.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 ล้านไร่ 11.36 - 11.6 102.11  
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กสก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62            
2.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   ครัวเรือน 300000 - 568277 189.43  
2.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน   ล้านไร่ 11.36 - 9.34 82.22  
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ไร่  200000 - 146480 73.24 - เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และสั่งจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้ว 20,205 ราย พื้นที่ 146,480 ไร่
4. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กข.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านไร่ 58.99 4.73 58.6 99.34  
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กสก.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62            
5.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   ครัวเรือน 4000000 369340 4293016 107.33  
5.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน   ล้านไร่ 58.99 4.73 58.6 99.34  
6. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
6.1 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้   ตัน 84000 1171.79 70795.39 84.28  
6.2 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้   ตัน 84000 1567.09 63021.82 75.03  
7. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
7.1 กลุ่มแปลงใหญ่   แปลง 2370 - 2370 100.00  
7.2 การถ่ายทอดความรู้   ราย 13579 6259 105733 77.86 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต   แปลง 2370 - 2360 99.58 - ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วจำนวน 5,312.144 ตัน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7.4 การตรวจรับรองข้าว GAP   แปลง 858 584 584 68.0  
7.5 การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่   ราย 5034 405 3336 66.27 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 400000 - 495203.5 123.80 - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,762 กลุ่ม 62,945 ราย 495,203.50 ไร่
9. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 60000 1100 50127.76 83.55  
10. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 61427 - 64830.25 105.54  
11. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 21 - 21 100.00 - ดำเนินการสุ่มสำรวจการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าวภายในแปลงและติดตามสถานการณ์โรคแมลงทุกเดือนหลังปักดำ
    ไร่  1050 - 1050 100.00  
12. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย  11250 - 11587 103.00  
13. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
13.1 ข้าวอินทรีย์   ตัน  3090 - -   - โครงการอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวและเริ่มเข้าสู่ช่วงการตลาดภายในประเทศ
13.2 ข้าว GAP   ตัน  8955 - -    
14. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  1590.4 79.94 1339.91 84.25  
14.1 กรมการข้าว   ล้านบาท  1383.36 79.33 1186.84 85.79  
14.2 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  207.04 0.61 153.07 73.93 - เงินอุดหนุนดำเนินการจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว 146,480,000 บาท (พื้นที่ 146,480 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท)

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/