ตกลง
แผนผลิตข้าวครบวงจร
16 เม.ย. 2560
9,885
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

วัตถุประสงค์

        เพื่อใช้การตลาดนำการผลิต มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว โดยให้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ แยกตลาดทั่วไป (Mass Market) กับตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) โดยแบ่งแผนการส่งเสริมการตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว  ปรับโครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็นธรรมให้กับชาวนา และบูรณาการการทำงานร่วมกัน

เป้าหมาย

        อุปทานสมดุลกับอุปสงค์  29.50 ล้านตัน การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชาวนาได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมการข้าว