ตกลง
แผนผลิตข้าวครบวงจร
16 เม.ย. 2560
12,621
โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
เป้าหมายของโครงการ: จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ ผลผลิต 33 ล้านตันข้าวเปลือก
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 1,590,399,700 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ก.ค. 2562)  ร้อยละ
1. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กข.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 ล้านไร่ 11.36 - 11.6 102.11  
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 (กสก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62            
2.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   ครัวเรือน 300000 3979 568277 189.43  
2.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน   ล้านไร่ 11.36 0.04 9.34 82.22  
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ไร่  200000 - 162831.25 81.42  - เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และสั่งจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้ว 20,205 ราย พื้นที่ 146,480 ไร่
4. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กข.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านไร่ 58.99 12 21.71 36.80  
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (กสก.) พ.ค. 61 - ก.ย. 62            
5.1 ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   ครัวเรือน 4000000 1783321 2927229 73.18  
5.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน   ล้านไร่ 58.99 24.3 41.01 69.52  
6. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
6.1 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้   ตัน 84000 14857.07 72217.94 85.97  
6.2 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้   ตัน 84000 3052.07 58590.07 69.75  
7. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
7.1 กลุ่มแปลงใหญ่   แปลง 2370 - 2370 100.00  
7.2 การถ่ายทอดความรู้   ราย 13579 19597 75814 55.83 - อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้
7.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต   แปลง 2370 - 2360 99.58 - ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้วจำนวน 5,312.144 ตัน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกร
7.4 การตรวจรับรองข้าว GAP   แปลง 725 - -   - อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
7.5 การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่   ราย 5034 - 2931 58.22 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม
8. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 400000 - 495203.5 123.80 - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,762 กลุ่ม 62,945 ราย 495,203.50 ไร่
9. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 60000 4830.2 46419.76 77.37  
10. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 61427 - 64830.25 105.54 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรม
11. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 21 - 21 100.00 - ดำเนินการสุ่มสำรวจการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าวภายในแปลงและติดตามสถานการณ์โรคแมลงทุกเดือนหลังปักดำ
    ไร่  1050 - 1050 100.00  
12. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย  11250 94 3425 30.44  
13. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
13.1 ข้าวอินทรีย์   ตัน  3090 - -    
13.2 ข้าว GAP   ตัน  8955 - -    
14. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  1590.4 139.48 1171.81 73.68  
14.1 กรมการข้าว   ล้านบาท  1383.36 139.35 1019.35 73.69  
14.2 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  207.04 0.13 152.33 73.58 - เงินอุดหนุนดำเนินการจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว 146,480,000 บาท (พื้นที่ 146,480 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท)หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/