ตกลง
จัดที่ดินทำกิน
16 เม.ย. 2560
4,279
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ: เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 32,852,400 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ปี 2562  ไร่ 7196 - 6145 85.39 - ผลงานพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ไม่เปลี่ยนแปลง)
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน              
2.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ   แห่ง 4 - 4 100.00 - บางพื้นที่ยังมีการดำเนินการก่อสร้างพื้นฐาน เช่น สระน้ำ ถนน ระบบปะปาเป็นต้น ทำให้เกษตรกรยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้
2.2 ก่อสร้างทางและสะพาน   แห่ง 1 - 1 100.00  
2.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำ   แห่ง 3 - 2 66.67  
2.4 ก่อสร้างอื่น ๆ   แห่ง 8 3 6 75.00  
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน   ราย 1148 - 440 38.33 - อยู่ในขั้นดำเนินการประสานเกษตรกร
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  32.85  1.92 21.77 66.27  
4.1 งบดำเนินงาน   ล้านบาท  10.94 0.86 5.26 48.08  
4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ล้านบาท 21.91 1.06 16.51 75.35  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/