ตกลง
จัดที่ดินทำกิน
16 เม.ย. 2560
8,027
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ: เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 32,852,400 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2562 ไร่ 7196 - 7196 100.00  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน              
2.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ   แห่ง 4 - 4 100.00  
2.2 ก่อสร้างทางและสะพาน   แห่ง 1 - 1 100.00  
2.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำ   แห่ง 3 - 3 100.00  
2.4 ก่อสร้างอื่น ๆ   แห่ง 8 - 8 100.00  
3. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน   ราย 1148 40 1290 112.37  
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 32.85 7 36.26 100.00  
4.1 งบดำเนินงาน   ล้านบาท  10.94 2.43 10.33 94.42  
4.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ล้านบาท 21.91 1.16 22.52 102.78  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/