ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ
16 เม.ย. 2560
1,841
.
 

 

ความเป็นมา

         พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยที่มีจำนวน 149 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 60 ล้านไร่ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2559 กรมชลประทานได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน 31,570,000 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 80,412.88 ล้าน ลบ.ม.

        กรมชลประทานได้จัดทำแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้้ำปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2569 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี

วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ทั้งน้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

1) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วประเทศ

2) พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ไม่มีระบบน้ำประปา พื้นที่ชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชน และเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำ และเกิดประสิทธิภาพในการใช้น้ำที่มีอยู่
2) เพิ่มแหล่งต้นทุนกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยในการกระจายน้ำ แก่ประชาชนในพื้นที่
3) ช่วยสนับสนุนต้นทุนน้ำในการผลิตของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลิตผลต่อไร่

Q & A
1. Q: ทำไมต้องมีนโยบายระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
  A: เพื่อให้การดำเนินการจัดทำระบบส่งน้ำและกระจายน้ำของ ชป. สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์บริหารการจัดการทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. 2558-2569 รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580)
2. Q: เกษตรกรจะได้อะไรจากนโยบายระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
  A: เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีการจัดกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชให้มีน้ำใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
3. Q: ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ เชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ ในกระดาษ A4 อย่างไร
  A: น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร หากพื้นที่ใดขาดน้ำหรือมีน้ำจำนวนจำกัดแล้ว ก็จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนพืชที่จะทำการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่จะสนับสนุนให้ได้ หรือ ปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น เข่น ปศุสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ระบบส่งน้ำ และกระจายน้ำจึงเป็นตัวสนับสนุนให้นโยบายการเกษตรอื่น เช่น แปลงใหญ่ ให้มีระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. Q: ปัญหา-อุปสรรค ของระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ มีอะไรบ้าง
  A: 1) การขอใช้พื้นที่ เช่น ป่าสงวน หรืออุทยาน จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการทำงาน

2) การเวนคืนพื้นที่ของราษฎร จะมีปัญหาว่า ราษฎรบางรายไม่ยินยอมเนื่องจากแต่ละรายจะมีพื้นที่ครอบครองน้อยและราคาชดใช้จะใช้ราคาประเมินเป็นหลักซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด

3) ปัญหาผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้บางราย ขาดความพร้อมทั้งเงินทุนและเครื่องจักร-เครื่องมือในการก่อสร้างระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ และบางรายมีงานอยู่ระหว่างดำเนินการรายงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้