แผนงาน Smart Farmer
16 เม.ย. 2560
3,502
.
 

 

ความเป็นมา

        กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer คือ มีความพร้อม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรดำเนินการ ให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา

        โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลาดจนสามารถเป็น S m a r t F a r m e r ต้นแบบ และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำศูนย์เครือข่าย ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
3) เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกษตรกรนำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้
2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดรับกับพื้นที่และสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็น Smart Product
3) เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้นำศูนย์เครือข่าย และ Smart Farmer ต้นแบบ ในทุกระดับ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน

Smart Farmer และ Yong Smart Farmer

Q & A
1. Q: เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือ ใคร
  A: เกษตรกรที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. Q: แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ มีอะไรบ้าง
  A: 1) พัฒนาเกษตรกร
2) สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
3) สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
4) อำนวยการและประสานงาน
3. Q: การพัฒนาเกษตรกรมีขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างไร
  A: 1) สำรวจและคัดกรองเกษตรกร/วิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรก่อนการพัฒนา
2) อบรม/แลกเปลี่ยนความรู้
3) ศึกษาดูงาน
4. Q: การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรมีขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างไร
  A: 1) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ
2) สัมมนาเพื่อขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ
3) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer
4) ยกระดับเกษตรกรที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
5) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแผนการผลิตรายบุคคล
6) สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุน
5. Q: การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  A: 1) คุณสมบัติด้านรายได้ คือ เกษตรกรมีรายได้รวมทางการเกษตรไม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
2) คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ได้แก่
    (1) มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่
    (2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
    (3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
    (4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
    (5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
    (6) มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
6. Q: รายได้ไม่ต่ำกว่ำ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี วัดจากอะไร
  A: วัดจาก รายได้ที่เป็นเงินสดจากการจำหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดที่ได้จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจำหน่ายตามจำนวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากนี้ให้รวมถึงคำจำกัดความของรายได้ทางการเกษตรตามนิยามของการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย
7. Q: หากต้องการข้อมูล Smart Farmer ต้องศึกษาจากแหล่งใด
  A: จาก www.thaismartfarmer.com
8. Q: Smart Farmer มีบทบาทในการยกกระดาษ A4 อย่ำงไร
  A: เกษตรกรมีความสำคัญต่อการยกกระดาษ A4 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 13 Agenda และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายดังกล่าวด้วย ดังนั้นนอกจากเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนแล้ว เกษตรกรจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น Smart Farmer ด้วย เพื่อให้สามารถนำนโยบาย ความรู้ และเทคโนโลยีไปปฏิบัติในแปลงของตัวเองได้