แผนงาน Smart Officer
16 เม.ย. 2560
3,077
.
 

 

ความเป็นมา

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดนโยบายที่สำคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรและภาคเกษตรไทย

        โดยมี Smart Officer เป็นส่วนขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างคลังสมอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น Smart Officer ตรงตามสมรรถนะความสามารถ 7 ลักษณะ ได้แก่

1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา
2) ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม
3) จิตอาสา/บริการ
4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต
5) ทำงานเป็นทีม
6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ และ
7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้

        ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Officer” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ และจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งยังสามารถปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพ ในการเป็น Smart Officer เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดี
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการระดับต้น ในการเป็นข้าราชการที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer มีความรู้ความเข้าใจบทบาทผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย และมีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติที่สร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี

Q & A
1. Q: Smart Officer คือ ใคร
  A: Smart Officer คือ บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น Smart Officer ที่ดี
2. Q: ทำไมจึงต้องมีหลักสูตรการอบรม Smart Officer
  A: 1)เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจนโยบายของรัฐบาล/ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดี
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการระดับต้น ในการเป็นข้าราชการที่ดี
3. Q: Smart Officer มีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
  A: Smart Officer ต้องมีคุณสมบัติตรงตามสมรรถนะความสามารถ 7 ลักษณะ ได้แก่
1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา
2) ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม
3) จิตอาสา/บริการ
4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต
5) ทำงานเป็นทีม
6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ
7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้
4. Q: รายละเอียดการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
  A: รายละเอียดการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
หมวดที่ 2 การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน
หมวดที่ 3 ปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
5. Q: หลักสูตรการพัฒนา Smart Officer ของสถาบันเกษตราธิการ แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ อย่างไร
  A: สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการพัฒนาพื้นฐานของการเป็น Smart Officer ส่วนหน่วยงานอื่นจะเพิ่มเติมหลักสูตรเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่ Smart Officer ของหน่วยงานนั้นทำ
6. Q: Smart Officer มีบทบาทในการยกกระดาษ A4 อย่างไร
  A: หลักสูตร “Smart Officer” เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ และจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังสามารถปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพ ในการเป็น Smart Officer เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดของเกษตรกรได้ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับกระดาษ A4