ตกลง
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
18 เม.ย. 2561
14,249
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ: บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 51,719,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ส.ค. 2562)  ร้อยละ
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.)              
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต              
1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2556 - 2565 รายการ 422 75 282 66.82  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 193113 30706 124358 64.40  
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 256656 18490 107496 41.88  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 31.57 3.2 14.85 47.04  
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน 74412 7315 54867 73.73  
2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ 2554 - 2565 รายการ 100 6 42 42.00  
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 20700 - 5500  26.57  
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ - - -    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
3) โครงการปรับปรุงชลประทาน 2560 - 2563 รายการ 3877 161 3498 90.22  
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 773972 111267 499747 64.57  
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
4) จัดรูปที่ดิน 2562 ไร่ 92828 7378 25070 27.01  
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย              
1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 2558 - 2564 รายการ 171 17 90 52.63  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 400000 95800 256729 64.18  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ 2562 - 2562 รายการ 2 - 2 100.00  
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ - - -    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 2558 - 2563 รายการ 13 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 12500 - -    
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 2561 - 2565 รายการ 13 - -    
4.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
4.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ - - -    
4.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2562 รายการ - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
5.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ -  - -    
5.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ              
1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ 2560 - 2563 รายการ 56 1 41 73.21  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 40000 1000 17325 43.31  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.)              
2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค              
1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2562 - 2564 รายการ 187 36 132 70.59  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 58799 12714 49504 84.19  
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 395236 79340 210885 53.36  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 15.459367 2.38 10.42 67.40  
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  บ่อ 38314  885 38250 99.83  
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 7 - 5 71.43  
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 177  36 150 84.75  
6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 17 2 13 76.47  
7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62   ล้านไร่ 230 2 230 100.00  
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  51703.35 3119.66 33213.63 64.24  
8.1 กรมชลประทาน    ล้านบาท 49585.24 2730.42 31625.84 63.78  
8.2 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  1633.85 209.15 1290.84 79.01  
8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    ล้านบาท 17.1 0.93 4.62 27.02  
8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   ล้านบาท  467.16 179.16 292.33 62.58  

 

หมายเหตุ:

 1. ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานดำเนินการเอง
  1. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.0+215 ดำเนินงานได้ร้อยละ 18.25
  2. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.9+200 ดำเนินงานได้ร้อยละ 42.30
  3. งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบดำเนินงานได้ร้อยละ 14.56
 2. ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานจ้างเหมา
   - งานก่อสร้างคลองระบายน้ำ 3 สาย ได้ลงนามในสัญญาที่ 1 กับ บริษัทสยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สัญญาที่ 2 ลงนามกับ บริษัททิพากร จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และสัญญาที่ 3 ลงนามกับ บริษัททิพากร จำกัด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/