ตกลง
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
18 เม.ย. 2561
11,707
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ: บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 51,719,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.)              
1. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตค. 61 - ก.ย. 62 จังหวัด 73     
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต              
1.1 สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่   ราย 9000  1280  7883  87.59   
1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  2556 - 2565 รายการ 422  25  5.92   
1.2 มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ   ราย 5000  2226  6760  135.20   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 193113  1210  6210   3.22   
1.3 ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม   ราย 110000  9200  55200  50.18   
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 256656  2050  10650  4.15   
2. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง              
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 31.57  0.12  0.38   
2.1 ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี 59 - 61) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10  10  100.00   
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน 74412  418  2527  3.40   
2.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี 59 - 61) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10  10  100.00   
2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ 2554 - 2565 รายการ 100  4.00   
2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 100.00   
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 20700  5500  26.57   
2.4 กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง   - อยู่ระหว่างชี้แจงทำความเข้าใจและศึกษาการดำเนินงานรูปแบบธนาคารฯ และเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงตามงบอุดหนุนที่ได้รับ
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
2.5 สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงพร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี 62) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 แห่ง    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
2.6 งบประมาณที่เบิกจ่าย   บาท 3412500  3219550  94.35  - อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วร่วม)              
3) โครงการปรับปรุงชลประทาน 2560 - 2563 รายการ 3877  486  1920  49.52   
3.1 จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่   แห่ง 20     
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 773972  25230  49241  6.36   
1.1) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปี ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 33.33   
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส.ค. 62 ครั้ง/ปี    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
1.3) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 ครั้ง/ปี 12  66.67   
4) จัดรูปที่ดิน 2562 ไร่ 92828     
2) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ              
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย              
2.1) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ต.ค. 61 แห่ง 20  20  100.00   
1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 2558 - 2564 รายการ 171  4.68   
2.2) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจง พ.ย. 61 แห่ง 20  20  100.00   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
2.3) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารฯ  พ.ย. 61 แห่ง 20  20  100.00   
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 400000  500  8516  2.13   
2.4) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 200  31  101  50.50   
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
3) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำคณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3.1) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย พ.ย. 61 ฉบับ 20  20  100.00   
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ 2562 - 2562 รายการ    
3.2) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำแหล่งน้ำ ธ.ค. 61 แห่ง 20  20  100.00   
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
4) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้              
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
4.1) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ เม.ย. 62 ร้อยละ 100  26.85   26.85 - หน่วยเป็นร้อยละ รายงานเฉพาะผลสะสม
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
4.2) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ครั้ง 40  25  62.50   
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
4.3) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ ก.พ. 62 ครั้ง 20   14  70.00   
3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 2558 - 2563   รายการ 13     
4.4) สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ มี.ค. 62 ครั้ง 20  45.00   
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
4.5) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย เม.ย. 62 ครั้ง 1600  517  766  47.88   
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 12500     
4.6) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย มิ.ย. - ส.ค. 62 ครั้ง 40     
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
4.7) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ ก.ย. 62 ครั้ง 20     
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)              
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  2561 - 2565 รายการ 13     
5.1) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตามการดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ ธ.ค. 61 แห่ง 20  20  100.00   
4.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
5.2) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ม.ค. - ก.ค. 62 ราย 600  414  1303  217.17   
4.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
5.3) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น ส.ค. 62 ครั้ง 100  6.00   
4.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
6) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้              
4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
6.1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี ส.ค. - ก.ย. 62 ฉบับ 40     
5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2562 รายการ    
6.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ก.ย. 62 ฉบับ    
5.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
3.2 ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี 2560              
5.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 50.00   
5.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
2) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 พ.ย. 61 ครั้ง 20   20 100.00   
5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย มิ.ย. 62 ครั้ง 20  30.00   
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ              
4) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 200  22  112  56.00   
1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ 2560 - 2563 รายการ 56  15  26.79   
3.3 ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี 2561 จำนวน 20 แห่ง              
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
1) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 50.00   
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 40000  2450  4150  10.38   
2) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ ธ.ค. 61 ครั้ง    
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
3) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 พ.ย. 61 ฉบับ 20  20  100.00   
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
4) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย) เม.ย. 62 ครั้ง 20  19  95.00   
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.)              
5) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ พ.ค. 62 ตัว 400000  50000  90000  22.50   
2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค              
6) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ มี.ค. 62 ครั้ง 20  22  31  155.00   
1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2562 - 2564 รายการ 187  2.14   
7) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี 2561 พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 200  31  122  61.00   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 58799  250  250  0.43   
8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่าปี 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ก.ย. 62 ฉบับ 40     
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 395236  400  12650  3.20   
9) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี 2562 ก.ย. 62 ฉบับ    
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 15.459367    
4. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 แห่ง 50     
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
การบริหารจัดการ              
3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 บ่อ 38314  21483  56.07   
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร   ราย 120  100  83.33   
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง    
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ ต.ค. 61 เล่ม 100  100  100.00   
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 177  14  7.91   
4.1 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี 2562 (20 แห่ง)              
6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 17     
1) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัครสมาชิก (1 ครั้ง) ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 2000  23  2049  102.45   
7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านไร่ 230  13  186  80.87   
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3 ครั้ง)   ราย 2000  844  844  42.20   
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 51718.11  2926.93  14001.76  27.07   
2.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 844  844     
8.1 กรมชลประทาน   ล้านบาท 49600  2908  13938  28.10   
2.2) ครั้งที่ 2 เม.ย. - ม.ย. 62 ราย    
8.2 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 1633.85  1.75  0.11   
2.3) ครั้งที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 62 ราย    
8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท 17.1  0.7  1.83  10.70   
3) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด 1 แปลง/4ไร่) ม.ค. - ก.ย. 62 แปลง 20  5.00   
8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   ล้านบาท 467.16  18.23  60.18  12.88   
4) จัดประชุมคณะทำงาน (2 ครั้ง)   ราย 400  40  140  35.00   
4.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 40  140     
4.2) ครั้งที่ 2 ก.ค. - ก.ย. 62 ราย    
5) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 ตัวอย่าง 2000     
6) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ม.ค. - พ.ค. 62 ตัน 100  96  96.00   
7) มุ้งตาข่ายไนล่อน ม.ค. - พ.ค. 62 ม้วน 400  39  60  15.00   
8) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ม.ค. - พ.ค. 62 ใบ 40000  40000  40000  100.00   
4.2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี 2560 - 2561 (30 แห่ง)              
1) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (1 ครั้ง)   ราย 3000 200  800  26.67   
1.1) ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 61 ราย 200  800     
1.2) ครั้งที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 62 ราย    
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (2 ครั้ง)   ราย 3000     
2.1) ครั้งที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 62 ราย    
2.2) ครั้งที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 62 ราย    
3) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ตัวอย่าง 600  54  128  21.33   
4) จัดประชุมคณะกรรมการ (1 ครั้ง) พ.ย. 61 - พ.ค. 62 ราย 600  20  240  40.00   
5) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 10  60.00   
4.3 การอำนวยการและสรุปผลการปฏิบัติงาน              
1) ส่วนกลาง              
- การติดตามให้คำแนะนำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 123  4.07   
2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี ส.ค. - ก.ย. 62 กลุ่มภาค 50     
3) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (2 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 100.00   
4) ส่วนภูมิภาค              
4.1) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมข./ศวข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 123  35  114  92.68   
4.2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เม.ย. 62 ศูนย์ 37  8.11   
4.3) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี ส.ค. - ก.ย. 62 ศูนย์ 37     
4.4) จ้างเหมานักเกษตร (3 คน) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 100.00   
5. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี 2562)              
5.1 ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง 19  24  126.32   
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 100.00   
5.2 กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1) สหกรณ์   แห่ง 19   5.26  
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง    
5.3 สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62           - มีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 22 แห่ง จากธนาคารที่จัดตั้ง 25 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
1) สหกรณ์   แห่ง 19  21  110.53   
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 100.00   
5.4 งบประมาณที่เบิกจ่าย   บาท 380200  310280  81.61   
6. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 93     
6.1 ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  31 13  41.94   
6.2 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี 59 - 60 ต.ค. 61 - เม.ย. 62 แห่ง 31  10  32.26   
6.3 จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี 61 ต.ค. 61 - ก.ค. 62            
1) สหกรณ์   แห่ง 52  25  28  53.85   
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง    
6.4 แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารที่จัดตั้งปี 61 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61            
1) สหกรณ์   แห่ง 52  16  35  67.31   
2) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง    
6.5 คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แห่ง 160.00   
6.6 ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 แห่ง 160.00   
6.7 กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะกับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี 62) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 80.00   
7. ธนาคารหม่อนไหม              
7.1 จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี 2562 (2 แห่ง)              
1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 75  43  57.33  - กรมหม่อนไหมขอปรับแก้ไขเป็น 43 ราย
7.2 สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี 2560 – 2561 (16 แห่ง)              
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 600  81  382  63.67   
2) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 40     
3) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหมในรูปสหกรณ์ ม.ค. - มี.ค. 62 ราย 40  47  117.50   
7.3 สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร              
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ม.ค. - มิ.ย. 62 แห่ง 13  7.69   
7.4 ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน              
1) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง/แห่ง  20.00   
2) ติดตามนิเทศงานโครงการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง/แห่ง 40.00   
7.5 อำนวยการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง    
8. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่ ตค. 61 - ก.ย. 62            
2.1 จัดตั้งธนาคาร   แห่ง 77  62  80.52   
2.2 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน   ตัน 2800  1544  55.14   
2.3 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ   ลิตร 719100  348700   48.49   
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 62.9094  11.3  34.19  54.35   
9.1 กรมการข้าว   ล้านบาท 11.66  0.8  3.98   34.13   
9.2 กรมประมง   ล้านบาท 11.94  0.4  6.15  51.51   
9.3 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 5.3694     
9.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 6.52  0.58  4.05  62.12   
9.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 25.72   9.28  19.74  76.75   
9.6 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 1.7  0.24  0.27  15.88   

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/