ตกลง
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
18 เม.ย. 2561
12,560
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ: บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 51,719,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.)              
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต              
1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2556 - 2565 รายการ 422  54  92  21.80   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 193113  23390  35100  18.18   
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 256656  17680  55340  21.56   
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 31.57  2.15  2.32  7.35   
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน 74412  9425  12615  16.95   
2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ 2554 - 2565 รายการ 100  18  18.00   
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 20700  5500   26.57   
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3) โครงการปรับปรุงชลประทาน 2560 - 2563 รายการ 3877  283  2775  71.58   
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 773972  112716  262627  33.93   
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
4) จัดรูปที่ดิน 2562 ไร่ 92828    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย              
1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 2558 - 2564 รายการ 171  16  34  19.88   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 400000  57757  67173  16.79   
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ 2562 - 2562 รายการ   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 2558 - 2563 รายการ 13    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 12500     
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 2561 - 2565 รายการ 13    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
4.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่    
4.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2562 รายการ   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
5.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่  -     
5.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ              
1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ 2560 - 2563 รายการ 56  36  64.29   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 40000  3975  15375  38.44   
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.)              
2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค              
1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2562 - 2564 รายการ 187  20  34  18.18   
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 58799  3600  12850  21.85   
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 395236  47425  65875  16.67   
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 15.459367  0.4  0.8  5.17   
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  บ่อ 38314  29787  77.74   
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง    
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 177  39  22.03   
6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 17  10  10  58.82   
7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62   ล้านไร่ 230  13  234  101.74   
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  51718.11  4313.14  23473.71  45.38   
8.1 กรมชลประทาน    ล้านบาท 49600  4288  22666  45.69   
8.2 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  1633.85  692.36  42.38   
8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    ล้านบาท 17.1  0.43  2.36  13.80   
8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   ล้านบาท  467.16  24.71  112.99  24.19   

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/