ตกลง
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
18 เม.ย. 2561
17,223
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์
เป้าหมายของโครงการ: บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 272,612 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2565
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 51,719,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.)              
1.1 สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต              
1) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2556 - 2565 รายการ 422 47 329 77.96  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 193113 14500 138858 71.91  
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 256656 80800 188296 73.37  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 31.57 1.89 16.74 53.03  
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน 74412 5950 60817 81.73  
2) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 11 โครงการ 2554 - 2565 รายการ 100 23 51 51.00  
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 20700 - 5500  26.57  
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ - - -    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
3) โครงการปรับปรุงชลประทาน 2560 - 2563 รายการ 3877 97 3595 92.73  
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 773972 75780 675527 87.28  
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
4) จัดรูปที่ดิน 2562 ไร่ 92828 25643 50713 54.63  
1.2 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย              
1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 2558 - 2564 รายการ 171 27 117 68.42  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 400000 37600 294329 73.58  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
2) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ 2562 - 2562 รายการ 2 - 2 100.00  
2.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
2.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ - - -    
2.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
2.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
3) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 2558 - 2563 รายการ 13 1 1 7.69  
3.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
3.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 12500 - -    
3.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
3.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 2561 - 2565 รายการ 13 - -    
4.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
4.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ - - -    
4.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
4.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
5) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2562 รายการ - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ - - -    
5.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ -  - -    
5.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. - - -    
5.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน - - -    
1.3 การจัดการคุณภาพน้ำ              
1) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ 2560 - 2563 รายการ 56 4 45 80.36  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่    
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 40000 6600 23925 59.81  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม.    
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
2. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ชป.)              
2.1 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค              
1) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2562 - 2564 รายการ 187 18 150 80.21  
1.1) พื้นที่ชลประทาน   ไร่ 58799 1000 50.504 0.09  
1.2) พื้นที่รับประโยชน์   ไร่ 395236 109641 320526 81.10  
1.3) ความจุเก็บกัก   ล้าน ลบ.ม. 15.459367 2.94 13.36 86.42  
1.4) ครัวเรือนรับประโยชน์   ครัวเรือน    
3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  บ่อ 38314  64 38314 100.00  
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 7 - 5 71.43  
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 177  13 163 92.09  
6. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง 17 2 15 88.24  
7. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62   ล้านไร่ 230 - 230 100.00  
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  51703.35 4261.79 37475.42 72.48  
8.1 กรมชลประทาน    ล้านบาท 49585.24 4170.75 35796.59 72.19  
8.2 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  1633.85 87.31 1378.15 84.35  
8.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    ล้านบาท 17.1 3.73 8.35 48.83  
8.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   ล้านบาท  467.16 - 292.33 62.58  

 

หมายเหตุ:

 1. ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานดำเนินการเอง
  1. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.0+215 ดำเนินงานได้ร้อยละ 28.10
  2. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.9+200 ดำเนินงานได้ร้อยละ 47.16
  3. งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบดำเนินงานได้ร้อยละ 15.30
 2. ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานจ้างเหมา
   - งานก่อสร้างคลองระบายน้ำ 3 สาย ได้ลงนามในสัญญาที่ 1 กับ บริษัทสยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เข้าดำเนินการเดือน ต.ค. 62 สัญญาที่ 2 ลงนามกับ บริษัททิพากร จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เข้าดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2563 และสัญญาที่ 3 ลงนามกับ บริษัททิพากร จำกัด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการได้ร้อยละ 0.0029%

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/