ตกลง
เกษตรแปลงใหญ่
18 เม.ย. 2561
9,628
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและ บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิด การรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
  2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย

        ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 30 ล้านไร่

ระยะเวลาโครงการ

        ปี 2560-2564  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบรอง

        กรมปศุสัตว์, กรมประมง, กรมชลประทาน, กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมหม่อนไหม, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร