ตกลง
เกษตรแปลงใหญ่
18 เม.ย. 2561
13,731
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าหมายของโครงการ: จำนวน 4,666 แปลง (กสก. 1,853 แปลง, กข. 2,370 แปลง, ปม. 100 แปลง, ปศ 200 แปลง, มม. 30 แปลง, สปก. 113 แปลง)
ระยะเวลาของโครงการ: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 1,549,948,800 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. แปลงใหญ่ ปี 2559 (3 แปลง)              
1.1 ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้อง              
1) กรมหม่อนไหม  พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 3 - 3 100.00  
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์  พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 594 18 570 95.96  
1.2 การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 2 - 1 50.00 - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แปลง
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.) เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 2 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1.4 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 594 18 570 95.96  
2. แปลงใหญ่ ปี 2560 (1,657 แปลง)              
2.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล              
1) กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 737 15 733 99.46  
2) กรมประมง พ.ย. 61 แปลง 16 - 16 100.00  
3) กรมปศุสัตว์ ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 60 - 60 100.00  
4) กรมการข้าว พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 6 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
2.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 แปลง 801 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร              
1) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)  พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 737 10 709 96.20  
2) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.) ธ.ค. 61 แปลง 16 - 16 100.00  
3) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน(ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 50 - 7 14.00   
4) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)  ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 50 - 4 8.00   
5) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต              
5.1) กรมส่งเสริมการเกษตร  เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 737 84 228 30.94  
5.2) กรมหม่อนไหม  เม.ย. - มิ.ย. 62 แปลง 1 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.4 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)  เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 200 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.5 การพัฒนาด้านต่าง ๆ              
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 801 - 638 79.65  
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)  พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 5 - 3 60.00  
3) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)  ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 801 - -    
4) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)  ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 แปลง 16 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต              
1) ด้านประมง (กป.)  ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 แปลง 16 - -    
2) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)  พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 60 - 7 11.67  
2.7 ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 1721 - 1721 100.00  
2.8 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)  พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 1721 - 1721 100.00  
2.9 การเชื่อมโยงตลาด (กป.)  มิ.ย. 61 แปลง 16 2 2 12.50  
3. แปลงใหญ่ ปี 2561 (1,528 แปลง)              
3.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล              
1) กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 607 29 604 99.51  
2) กรมประมง พ.ย. 61 แปลง 50 - 50 100.00  
3) กรมปศุสัตว์ ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 100 - 100 100.00  
4) กรมหม่อนไหม พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 16 - 16 100.00  
3.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)  ต.ค. 61 - ส.ค. 62 แปลง 730 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร              
1) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 607 8 568 93.57  
2) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.) ธ.ค. 61 แปลง 50 - 50 100.00  
3) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 100 - 22 22.00  
4) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่(ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 27 - 5 18.52  
5) ด้านนวัตกรรมการลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่(ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 27 - 5 18.52  
6) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 27 - 7 25.93  
7) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด(ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 27 - 3 11.11  
8) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 1692 271 708 41.84  
9) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสก.)  เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 607 67 183 30.15  
3.4 การพัฒนาด้านต่าง ๆ              
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 730 - 674 92.33  
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 10 - 8 80.00  
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.) เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 2 - -    
4) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 730 - -    
5) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.) ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 แปลง 50 - -    
3.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่ายผลผลิต" (มม.) พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 2 - 1 50.00  
3.6 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต              
1) สนับสนุนปัจจัย (กป.) ม.ค. 62 - พ.ค. 62 แปลง 50 50 50 100.00  
2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 100 - 12 12.00  
3.7 ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 1692 279 1364 80.61  
3.8 จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 1692 279 1364 80.61  
3.9 การเชื่อมโยงตลาด (กป.) มิ.ย. 62 แปลง 50 12 12 24.00  
3.10 พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.) เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 2 - 1 50.00  
4. แปลงใหญ่ ปี 2562 (1,478 แปลง)              
4.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล              
1) กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 509 7 506 99.41 - กรมขอปรับตัวเลขจากเดิม 512 แปลง เป็น 506 แปลง
2) กรมประมง ธ.ค. 61 แปลง 34 - 34 100.00  
3) กรมปศุสัตว์ ต.ค. - ธ.ค. 61 แปลง 40 - 24 60.00  
4) กรมหม่อนไหม พ.ย. - ธ.ค. 61 แปลง 5 -    100.00  
4.2 การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 แปลง 839 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.3 จัดเวทีชุมชน              
1) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.) พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 แปลง 38 - 9 23.68  
2) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงานรายแปลง (ส.ป.ก.) พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 แปลง 38 - 2 5.26  
4.4 จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.) ต.ค. 61 ครั้ง 1 - 1 100.00  
4.5 บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.) ต.ค. 61 จังหวัด 77 - 77 100.00  
4.6 สำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.) ต.ค. 61 ครั้ง 1 - 1 100.00  
4.7 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.) เม.ย. - ต.ค. 62 จังหวัด 77 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.8 คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.) ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 60000 - 60000 100.00  
4.9 ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.) ต.ค. 61 ราย 60000 - 2410 4.02  
4.10 ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู 1 คน: เกษตรกร 30 คน) (ตส.) ต.ค. - ธ.ค. 61 ราย 2000 - 641 32.05  
4.11 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้าหมาย) (ตส.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 42000 - -    
4.12 ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (70% ของเป้าหมาย)(ตส.) มิ.ย. - ก.ย. 62 ราย 42000 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.13 ติดตามประเมินผล 10% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่านตัวชี้วัดคุณภาพ 40% (ตส.) มิ.ย. - ก.ย. 62 ราย 2700 - -    
4.14 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร              
1) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 509 7 506 99.41  
2) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.) ธ.ค. 61 แปลง 34 - 34 100.00  
3) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์ (ปศ.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 40 - 8 20.00  
4) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการผลิต (ปศ.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 40 - 8 20.00  
5) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 40 - 7 17.50  
6) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 38 - 2 5.26  
7) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 แปลง 38 - 1 2.63  
8) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ราย 60000 - 2410 4.02 - เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
4.15 การพัฒนาด้านต่าง ๆ              
1) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 839 - 685 81.64  
2) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 839 - -    
3) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 แปลง 34 - -    
4) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62 แปลง 4 - 4 100  
5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)              
5.1) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ราย 300 - 260 86.67  
5.2) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.) ก.พ. - เม.ย. 62 ราย 200 - 142 71.00  
5.3) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.) ก.พ. - ส.ค. 62 กลุ่ม 4 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.4) โครงการ Q อาสา (มกอช.) ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 730 - 144 19.73  
5.5) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกรตามมาตรฐาน GAP (มกอช.) พ.ย. 61 ราย 60 - 40 66.67  
5.6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (มกอช.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ราย 150 - 108 72.00  
4.16 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต              
1) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.) เม.ย. - ก.ค. 62 แปลง 509 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.) ก.พ. - พ.ค. 62 แปลง 34 34 34  100.00  
3) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62 แปลง 40 - 1 2.50  
4.17 การเชื่อมโยงตลาด              
1) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.) มิ.ย. 62 แปลง 34 5 5 14.71  
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็ป ตลาดสินค้าเกษตรDGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)ออนไลน์ ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 ราย 120 - 59 49.17  
3) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.) ม.ค. - เม.ย. 62 จังหวัด 2 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.18 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)              
1) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี 2562 (มกอช.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 4 - 4 100.00  
2) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี 2562 (มกอช.) ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 50 - 102 204.00  
3) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.) ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 ฟาร์ม 2 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.19 การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวม) (มกอช.)              
1) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 (มกอช.) พ.ย. 61 - ส.ค. 62 โรงสี 1 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมผักและ ผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP)(มกอช.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 โรง 4 - 1 25.00  
4.20 การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน (มกอช.)              
1) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.) เม.ย. - ส.ค. 62 ครั้ง 3 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.) ก.พ. 62 ครั้ง 1 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
4.21 การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่              
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย (มกอช.) พ.ย. 61 ราย 50 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย มิ.ย. 62 ราย 50 - -    
3) การติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย มี.ค. - ส.ค. 62 โครงการ 2 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.22 งบส่วนกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 23 คัน) (มกอช.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.23 การบริหารจัดการ              
1) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ราย  1000 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
2) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.) พ.ย. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง  2 - 1 50.00  
3) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง  16 - -    
4) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - - -    
5) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - - - -    
6) การประกวดแปลง (กสก.) มิ.ย. - ก.ย. 62 - - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
7) การบริหารจัดการของหน่วยงาน              
7.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - - -    
7.2) กรมการข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - -    
7.3) กรมประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - 1 100.00  
7.4) กรมปศุสัตว์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - 1 100.00  
7.5) กรมพัฒนาที่ดิน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 63250 - -   - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรร
7.6) กรมหม่อนไหม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - -   - จัดสรรให้ศูนย์หม่อนดำเนินการ
7.7) กรมวิชาการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  252 - 171 67.86  
7.8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - 1 100.00  
7.10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  1 - -    
7.11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ  5 - -   - อยู่ระหว่างดำเนินการ
8) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62 เรื่อง  2 - -    
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  1538.75 - 372.55 24.21  
7.1 งบดำเนินงาน   ล้านบาท    -      
7.2 งบลงทุน   ล้านบาท    -      
7.3 งบเงินอุดหนุน   ล้านบาท    -      
7.4 งบรายจ่ายอื่น   ล้านบาท    -      
5.1 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  485.48 74.74 283.96 58.49  
5.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  687.99 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
5.3 กรมประมง   ล้านบาท  70.64 7.43 34.46 48.78  
5.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  13.28 - 1.82 13.70  
5.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  90.74 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
5.6 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท  9.3 - 3.15 33.87   
5.7 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  21.46 - 7.63 35.55 - ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ.
5.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท  32.49 2.02 21.91 67.44  
5.9 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท  32.5 - 7.65 23.54  
5.10 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท  68.54 - -   - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
5.11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ล้านบาท  22.33 - 9.06 40.57  
5.12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท  4 0.86 2.91 72.75  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/