ตกลง
ศพก.
18 เม.ย. 2561
5,618
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการกับเกษตรกร
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
  3. เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย

  1. ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ
  2. ศูนย์เครือข่าย ศพก. 

ระยะเวลาโครงการ

        ตั้งแต่ปี 2557  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมการเกษตร