ตกลง
ศพก.
18 เม.ย. 2561
13,536
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ: 1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 435,724,780 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - 30 ก.ย. 62)  ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย              
1.1 การพัฒนา ศพก. (กสก.) พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
1) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.) พ.ย. 61 - ก.ค. 61  แห่ง  882  882  100.00   
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  แห่ง  882  882  100.00   
3) พัฒนาฐานเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
4) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. - พ.ย. 61  ศูนย์  882  882  100.00   
5) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
6) ด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  100.00   
7) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.) 1/ ม.ค. - มี.ค. 62  ศูนย์  48  48  48  100.00   
8) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ/ศููนย์  9/882  9/882  100.00   
8.1) ด้านข้าว   ฉบับ/ศูนย์  9/442  9/442  100.00  - สนับสนุนสื่อวารสารใบธง ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 422 เล่มให้กับ ศพก. ด้านข้าวทั้ง 442 ศูนย์
8.2) ไร่นาสวนผสม   ฉบับ/ศูนย์  9/85  9/85  100.00  - สนับสนุนสื่อวารสารใบธง ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 85 เล่ม ให้กับ ศพก. ด้านข้าวทั้ง 85 ศูนย์
8.3) ด้านอื่น ๆ   ฉบับ/ศูนย์  9/355  9/355  100.00  - สนับสนุนสื่อวารสารใบธง ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 355 เล่มให้กับ ศพก. ด้านข้าวทั้ง 355 ศูนย์
9) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) 6 ภูมิภาค 2/ มี.ค. - เม.ย. 62  ศูนย์  105  89  89  84.76  - ดำเนินการจัดอบรม วันที่ 22 - 23ก.ค. 62 ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์น รอยัลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว
10) ด้านสหกรณ์               
10.1) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในปี 2562 (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  353  353  100.00   
10.2) จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพื้นที่ (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62  เครือข่าย 78  78  100.00   
10.3) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม (กสส.)  เม.ย. - มิ.ย. 62  เครือข่าย 78  16  78  100.00   
11) กรมวิชาการเกษตร              
11.1) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่  1194  77  1234 103.35   
11.2) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศพก.  104  104  100.00   
11.3) หนังสือ (เอกสารวิชาการ) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เล่ม  11576  1750  11586  100.09  
11.4) โปสเตอร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แผ่น  1070  184  1094  102.24   
11.5) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้ ศพก.              
(1) ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ และผลิตชีวภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศพก.  104  104  100.00   
(2) ปัจจัยการผลิต      
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสก.) พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ศูนย์  2646  2646  100.00   
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสก.)              
2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ  ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  3  - 100.00   
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  ม.ค. 62  ราย  80  80  100.00   
2.3 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ม.ค. - มี.ค. 62  ราย  1764  1764  100.00   
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ม.ค. - ก.พ. 62  ราย  40  40  100.00   
2.5 ถอดบทเรียน ศพก. 9 จุด ก.พ. - ส.ค. 62  ศูนย์  100.00 - ปรับลดเป้าหมาย 9 จุด เป็น 6 จุดตามจำนวนเซตของกรม โดยเขตที่ปรับลดลงได้โอนงบประมาณดังกล่าวส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว
2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  7000  7000  100.00   
2.7 จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก. พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  135  135  100.00   
2.8 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62  ครั้ง  882  62  945  107.14  
2.9 อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
2.10 สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. - ธ.ค. 61  ครั้ง  100.00   
2.11 ด้านข้าว              
1) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.) 3/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  หน่วย  51  10  68  133.33  - มีเกษตรกรเข้ารับบริการแล้ว 80 ราย
2) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.) 4/ เม.ย. 62  ราย  44  32  72.73   
3) ประชุมการสรุปผลปี 2562 และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2563 (กข.) ก.ค. 62  ราย  150     - มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย              
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (กสก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
1) ด้านประมง (ปม.) ธ.ค. 61 - ก.ค. 62  แห่ง  882  874  99.09   
2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.) ม.ค. - สค. 62  จังหวัด  77  77  100.00   
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร(200 ราย/ศพก.) (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62  ราย  176400  173759  98.50   
3.3 สนับสนุนการให้บริการ              
1) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พด.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  12  847  96.03   
2) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ม.ค. - ส.ค. 62  ศูนย์  115  115  100.00   - ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 62
3) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
4) ด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  120  120  100.00   
3.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  2800  2917  104.18   - ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 62
3.5 จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  23  881  99.89   
3.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 442 ศูนย์ศูนย์ละ 20 ราย (กข.) 5/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  8840  1520  8840  100.00   
3.7 จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ส่งมอบให้ ศพก. (กสส.) 6/ พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
3.8 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กฝล.) 7/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  505  284  56.24   
3.9 ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ (กชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  450  51.02   
3.10 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร (กวก.) ทุกสัปดาห์  ฉบับ  52     
3.11 แผ่นพับ (กวก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ  60125  14100  65705  109.28   
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ              
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.) ม.ค. - ก.ย. 62  ราย  8820  8820  100.00   
4.3 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  8820  60  9311  105.57   
4.4 พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62  ราย  70  70  100.00   
4.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม (กสส.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  15  811  91.95  - ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากในบาง ศพก. ไม่ได้กำหนด
4.6 อบรมเกษตรกร (กวก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  11090  342  11405  102.84  หลักสูตรเรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ไว้
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย              
5.1 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)              
1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (4 เครือข่าย/ศพก.) พ.ย. 61 - ก.ค. 62  แห่ง  3528  3528  100.00   
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (1 เครือข่าย/ศพก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  แห่ง  882  882  100.00   
5.2 ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62  แห่ง  140  140  100.00   - ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 62
5.3 ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
5.4 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882     
5.5 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  15  15  100.00   
5.6 ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ/ศูนย์  9/1,286  9/1,251  100.00   
5.7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (กสก.)              
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ราย  340  340  100.00   
2) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ พ.ค. - มิ.ย. 62 ราย  1100     - กรมไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ (ยกเลิก)
3) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ม.ค. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  77  100.00   
4) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านอารักขาพืช ม.ค. - ก.ย. 62  ชนิด  100.00   
5) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย ม.ค. - ก.ย. 62  เรื่อง  100.00   
6) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน              
6.1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ราย  288  288  100.00   
6.2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  1764  1764  100.00   
6.3) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. ม.ค. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  77  100.00   
6.4) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช              
(1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ม.ค. - ก.ย. 62  แปลง  3092  3092  100.00   
(2) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ม.ค. - ก.ย. 62  เล่ม  4000  4000  100.00   
(3) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ม.ค. - ก.ย. 62  แปลง  3092  3092  100.00   
6.5) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช              
(1) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ชนิด  10  10  100.00   
(2) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช. ม.ค. - ก.ย. 62  ขวด  17640  17640 100.00   
(3) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ม.ค. - ก.ย. 62  ไร่  19250  19250  100.00   
6.6) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ พ.ย. 61 - ม.ค. 62  แปลง  154  154  100.00   
6.7) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช.              
(1) ระดับจังหวัด เม.ย. - ก.ย. 62  ราย  3528  1073  3528  100.00   
(2) ระดับเขต เม.ย. - ก.ย. 62  ราย  249  249  100.00   
(3) ระดับประเทศ เม.ย. - ก.ย. 62  ราย  264  264  100.00   
6.8) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น              
(1) ระดับจังหวัด เม.ย. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  77  100.00   
(2) ระดับเขต เม.ย. - ก.ย. 62  เขต  100.00   
6.9) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เม.ย. - ก.ย. 62  เขต  100.00   
6.10) ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และคุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เม.ย. - ก.ย. 62  ศทอ.  100.00   
6.11) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ครั้ง  10  10  100.00   
7) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)              
7.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ธ.ค. 61 - เม.ย. 62  ราย  110  110  100.00   
7.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย ม.ค. - ก.พ. 62  ราย  60  60  100.00   
7.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดินและปุ๋ยระดับอำเภอ ม.ค. - ก.ย. 62  ราย  977  977  100.00   
8) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)              
8.1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  822  93.20   
8.2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น              
(1) ระดับจังหวัด พ.ค. - ส.ค. 62  จังหวัด  77  - 77  100.00   
(2) ระดับเขต พ.ค. - ส.ค. 62  สสก.  100.00   
8.3) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง     
8.4) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ ธ.ค. 61 - เม.ย. 62  ครั้ง     - ยกเลิกกิจกรรม
8.5) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ              
(1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศดปช. ต้นแบบ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  100.00   
(2) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ มี.ค. - เม.ย. 62  ราย  60  60  100.00   
(3) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แปลง  100.00   
9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต              
9.1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  105  882  100.00   
9.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  70  882  100.00   
9.3) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ชุด  1000     
9.4) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ม.ค. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  13  77  100.00   
9.5) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย ก.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  100.00   
10) การประเมิน ศดปช.              
10.1) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช.  มิ.ย. - ส.ค. 62  ราย  110  110  100.00   
10.2) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  30  30  100.00   
10.3) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับเขต ต.ค. 61 - ก.ย. 62  สสก.  100.00   
6. การติดตามและรายงาน               
6.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  จังหวัด  77  13  77  100.00  
6.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ม.ค. - ส.ค. 62  จังหวัด  70    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.3 กรมปศุสัตว์  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จังหวัด  77  63  81.82   
6.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เม.ย. - ก.ย. 62  ศูนย์  882  179  20.29   
6.5 กรมหม่อนไหม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  120  120  100.00   
6.6 กรมการข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  51    - การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตามงานให้หน่วยงานภูมิภาค 51 หน่วยงานและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน 35 ราย
6.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
6.8 กรมวิชาการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศพก.  519  519  519  100.00   
6.9 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  100.00   
7. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน              
7.1 กรมวิชาการเกษตร              
7.2 กรมหม่อนไหม              
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   บาท  448.49  42.65  438.29  97.73   
8.1 กรมส่งเสริมการเกษตร   บาท  282.27  26.5  274.31  97.18   
8.2 กรมการข้าว   บาท  16.79  2.98  16.7  99.46   
8.3 กรมประมง   บาท  24.7  24.7  100.00   
8.4 กรมปศุสัตว์   บาท  21.03  0.95  20  95.10   
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน   บาท  8.73  0.45  8.69  99.54   
8.6 กรมหม่อนไหม   บาท  7.5  7.49  99.87   
8.7 กรมชลประทาน   บาท  8.8  2.85  8.32  94.55   
8.8 กรมวิชาการเกษตร   บาท  35.68  5.01  35.64  99.89   
8.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์   บาท  7.37  0.62  7.32  99.32   
8.10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   บาท  29.66  2.77  29.66  100.00   
8.11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   บาท  4.96  0.52  4.96  100.00   
8.12 กรมฝนหลวง ก.พ. 62  บาท  0.5    - ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์882 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่าย
8.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   บาท  0.5  0.5  100.00   

หมายเหตุ:

  1. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านข้าว โดยมีเป้าหมายเป็นหัวหน้ากลุ่ม ศพก.ด้านข้าว จำนวน 105 ราย 11 จังหวัด
  2. สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว และศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนภูมิภาค ร่วมกันดำเนินการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้น้ำอย่างประหยัด และให้คำแนะนำการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง มีเกษตรกรเข้ารับบริการแล้ว 80 ราย
  3. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
  4. ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำกลุ่มสู่สมาชิกในกลุ่ม และจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ ศพก. ด้านข้าวแล้ว จำนวน 378 ศูนย์
  5. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ ศพก. อีกจำนวน 96 ศูนย์
  6. มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนเนื่องจาก 1) ไม่มีแผนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสืนค้าเกษตร (ศพก.) ในระยะทางน้อยกว่า 200 กิโลเมตร 2) การลงพื้นที่ ศพก. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการปรับแผนการดำเนินงาน
  7. จัดทำวารสารใบธง ฉบับที่ 9 เดือน ก.ย. 62 และจัดส่งให้กับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว จำนวน 1,251 เล่ม (ใช้ข้อมูลการจัดส่งเดิมจากปีงบประมาณ 2561)

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/