ตกลง
ศพก.
18 เม.ย. 2561
7,418
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ: 1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 435,724,780 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย              
1.1 การพัฒนา ศพก. (กสก.) พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
1) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.) พ.ย. 61 - ก.ค. 61  แห่ง  882  83  753  85.37   
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  แห่ง  882  882  100.00   
3) พัฒนาฐานเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.) ธ.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  53  836  94.78  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
4) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. - พ.ย. 61  ศูนย์  882  44  876  99.32   
5) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
6) ด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  100.00   
7) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.) 1/ ม.ค. - มี.ค. 62  ศูนย์  48     
8) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ/ศููนย์  9/882  4/882  44.44  - จัดทำวารสารใบธง ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 62 เรียบร้อย
8.1) ด้านข้าว   ฉบับ/ศูนย์  9/442  4/442  44.44   
8.2) ไร่นาสวนผสม   ฉบับ/ศูนย์  9/85  4/85  44.44   
8.3) ด้านอื่น ๆ   ฉบับ/ศูนย์  9/355  4/355  44.44   
9) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) 6 ภูมิภาค 2/ มี.ค. - เม.ย. 62  ศูนย์  200     
10) ด้านสหกรณ์               
10.1) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในปี 2562 (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  353  17  341  96.60   
10.2) จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพื้นที่ (กสส.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62  เครือข่าย 78  76  97.44   
10.3) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม (กสส.)  เม.ย. - มิ.ย. 62  เครือข่าย 78  7.69  - กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในไตรมาสที่ 3
11) กรมวิชาการเกษตร              
11.1) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่  1194  184.5  1021.75  85.57  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
11.2) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศพก.  104  44  42.31   
11.3) หนังสือ (เอกสารวิชาการ) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เล่ม  11576  2385  20.60   
11.4) โปสเตอร์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แผ่น  1070  169  496  46.36   
11.5) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้ ศพก.              
(1) ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ และผลิตชีวภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศพก.  104  44  42.31   
(2) ปัจจัยการผลิต      
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสก.) พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ศูนย์  2646  2646  100.00   
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสก.)              
2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ  ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  3  - 66.67   
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  ม.ค. 62  ราย  80  80  100.00   
2.3 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ม.ค. - มี.ค. 62  ราย  1764  1764  100.00   
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ม.ค. - ก.พ. 62  ราย  40  40  100.00   
2.5 ถอดบทเรียน ศพก. 9 จุด ก.พ. - ส.ค. 62  ศูนย์  55.56   
2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  7000  7000  100.00   
2.7 จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก. พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  135     
2.8 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62  ครั้ง  882  166  676  76.64   
2.9 อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
2.10 สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. - ธ.ค. 61  ครั้ง    - กำหนดจัดช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 62
2.11 ด้านข้าว              
1) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.) 3/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  หน่วย  51  52  101.96   
2) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.) 4/ เม.ย. 62  ราย  50  32  64.00   
3) ประชุมการสรุปผลปี 2562 และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2563 (กข.) ก.ค. 62  ราย  150     
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย              
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (กสก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  449  711  80.61   
1) ด้านประมง (ปม.) ธ.ค. 61 - ก.ค. 62  แห่ง  882  375  609  69.05   
2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.) ม.ค. - สค. 62  จังหวัด  77  28  68  88.31   
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร(200 ราย/ศพก.) (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ค. 62  ราย  176400  50762  111718  63.33   
3.3 สนับสนุนการให้บริการ              
1) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พด.) ธ.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  151  453  51.36  - อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่
2) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ม.ค. - ส.ค. 62  ศูนย์  115  115  100.00   
3) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  44  876  99.32   
4) ด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  120  40  100  83.33   
3.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  2800  2857  102.04   
3.5 จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  118  704  79.82   
3.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 442 ศูนย์ศูนย์ละ 20 ราย (กข.) 5/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  8840  4500  50.90   
3.7 จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ส่งมอบให้ ศพก. (กสส.) 6/ พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  31  786  89.12   
3.8 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กฝล.) 7/ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  505  71  223  44.16   
3.9 ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ (กชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  56  6.35   
3.10 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร (กวก.) ทุกสัปดาห์  ฉบับ  35     
3.11 แผ่นพับ (กวก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ  60125  11450  33755  56.14   
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ              
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  882  100.00   
4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.) ม.ค. - ก.ย. 62  ราย  8820  8820  100.00   
4.3 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  8820  179  8641  97.97  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
4.4 พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62  ราย  70  70  100.00  - กำหนดจัด 24 - 26 เม.ย. 62
4.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม (กสส.) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  197  598  67.80   
4.6 อบรมเกษตรกร (กวก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  11090  974  10031  90.45   
5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย              
5.1 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)              
1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (4 เครือข่าย/ศพก.) พ.ย. 61 - ก.ค. 62  แห่ง  3528  205  3214  91.10   
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (1 เครือข่าย/ศพก.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  แห่ง  882  10  882  100.00   
5.2 ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) พ.ย. 61 - เม.ย. 62  แห่ง  140  140  100.00   
5.3 ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  882  44  876  99.32   
5.4 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882     
5.5 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  15  15  100.00   
5.6 ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ/ศูนย์  9/1,286  4/1,251  44.44  - จัดทำวารสารใบธงฉบับที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 62 และจัดส่งให้ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว จำนวน 1,251 เล่ม
5.7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) (กสก.)             - อยู่ระหว่างจัดพิมพ์วารสารใบธงฉบับที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 62
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ราย  340  133  340  100.00   
2) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ พ.ค. - มิ.ย. 62 ราย  1100    - กรมไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ (ยกเลิก)
3) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ม.ค. - ก.ย. 62  จังหวัด  77     
4) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านอารักขาพืช ม.ค. - ก.ย. 62  ชนิด  40.00   
5) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย ม.ค. - ก.ย. 62  เรื่อง  33.33   
6) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน              
6.1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ราย  288  288  100.00   
6.2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ต.ค. 61 - มี.ค. 62  ศูนย์  1764  1764  100.00   
6.3) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. ม.ค. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  77  100.00   
6.4) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช              
(1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ม.ค. - ก.ย. 62  แปลง  3092  3092  100.00   
(2) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ม.ค. - ก.ย. 62  เล่ม  4000  4000  100.00   
(3) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ม.ค. - ก.ย. 62  แปลง  3092  179  2031  65.69  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
6.5) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช              
(1) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ชนิด  10  10  100.00   
(2) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช. ม.ค. - ก.ย. 62  ขวด  17640  2350  13.32   
(3) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ม.ค. - ก.ย. 62  ไร่  19250  2200  11.43   
6.6) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ พ.ย. 61 - ม.ค. 62  แปลง  154  154  100.00   
6.7) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช.              
(1) ระดับจังหวัด เม.ย. - ก.ย. 62  ราย  3528  156  1634  46.32  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
(2) ระดับเขต เม.ย. - ก.ย. 62  ราย  249     
(3) ระดับประเทศ เม.ย. - ก.ย. 62  ราย  264     
6.8) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น              
(1) ระดับจังหวัด เม.ย. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  11.69  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
(2) ระดับเขต เม.ย. - ก.ย. 62  เขต     
6.9) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เม.ย. - ก.ย. 62  เขต     
6.10) ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และคุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เม.ย. - ก.ย. 62  ศทอ.     
6.11) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พ.ย. 61 - ม.ค. 62  ครั้ง  10  30.00   
7) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)              
7.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ธ.ค. 61 - เม.ย. 62  ราย  110  110  100.00   
7.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย ม.ค. - ก.พ. 62  ราย  60  60  100.00   
7.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดินและปุ๋ยระดับอำเภอ ม.ค. - ก.ย. 62  ราย  977  977  100.00   
8) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)              
8.1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  57  791  89.68   
8.2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น              
(1) ระดับจังหวัด พ.ค. - ส.ค. 62  จังหวัด  77  18  23.38   
(2) ระดับเขต พ.ค. - ส.ค. 62  สสก.     
8.3) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง     
8.4) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ ธ.ค. 61 - เม.ย. 62  ครั้ง     
8.5) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ              
(1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศดปช. ต้นแบบ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  100.00   
(2) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ มี.ค. - เม.ย. 62  ราย  60  60  100.00   
(3) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แปลง  100.00   
9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต              
9.1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  156  510  57.82  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
9.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  162  542  61.45  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
9.3) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ชุด  1000     
9.4) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ม.ค. - ก.ย. 62  จังหวัด  77  11  23  29.87  
9.5) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย ก.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  33.33   
10) การประเมิน ศดปช.              
10.1) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช.  มิ.ย. - ส.ค. 62  ราย  110  -  -    
10.2) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  30  15  50.00  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
10.3) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับเขต ต.ค. 61 - ก.ย. 62  สสก.  33.33   
6. การติดตามและรายงาน               
6.1 กรมส่งเสริมการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  จังหวัด  77  15  60  77.92   
6.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ม.ค. - ส.ค. 62  จังหวัด  70    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.3 กรมปศุสัตว์  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จังหวัด  77  63  81.82   
6.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เม.ย. - ก.ย. 62  ศูนย์  882  69  106  12.02   
6.5 กรมหม่อนไหม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  120  20  68  56.67   
6.6 กรมการข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  51    - การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตามงานให้หน่วยงานภูมิภาค 51 หน่วยงานและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน 35 ราย
6.7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศูนย์  882  109  496  56.24   
6.8 กรมวิชาการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ศพก.  497    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.9 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง     
7. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน              
7.1 กรมวิชาการเกษตร              
7.2 กรมหม่อนไหม              
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   บาท  448.49  43.13  242.57  54.09   
8.1 กรมส่งเสริมการเกษตร   บาท  282.27  33.5  153.97  54.55   
8.2 กรมการข้าว   บาท  16.79  0.95  4.64  27.64  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
8.3 กรมประมง   บาท  24.7  0.99  21.12  85.51   
8.4 กรมปศุสัตว์   บาท  21.03  0.96  17.29  82.22   
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน   บาท  8.73  0.84  6.79  77.78  - กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
8.6 กรมหม่อนไหม   บาท  7.5  1.62  3.15  42.00  - บางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย
8.7 กรมชลประทาน   บาท  8.8  2.97  33.75   
8.8 กรมวิชาการเกษตร   บาท  35.68  2.36  18.51  51.88   
8.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์   บาท  7.37  0.47  4.43  60.11   
8.10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   บาท  29.66  1.36  9.31  31.39   
8.11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   บาท  4.96     
8.12 กรมฝนหลวง ก.พ. 62  บาท  0.5    - ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 88,200 แผ่น เพื่อแจก 882 ศูนย์ โดยจะเริ่มดำเนินการผลิต เม.ย. 62
8.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   บาท  0.5  0.08  0.39  78.00   

หมายเหตุ:

  1. คัดเลือก ศพก. ด้านข้าว จำนวน 41 ศูนย์ ในพื้นที่ 42 จังหวัด
  2. คัดเลือก ศพก. ด้านข้าวที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของกรมการข้าวในด้านต้นแบบด้านข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ เพื่อคัดเลือก จำนวน 200 ศูนย์ มาเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรด้านข้าว อยู่ระหว่างการทำหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดการ กรกฎาคม 2562
  3. ศมข.พัทลุง, ศมข.แพร่, ศวข.นครสวรรค์, ศวข.อุบลราชธานี มีการดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง
  4. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหลักได้เข้ารับการชี้แจงโครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวที่จัดโดยใช้งบประมาณแปลงใหญ่ก่อนหน้านี้
  5. ดำเนินการจัดประชุม ได้แก่ ศวข.ชัยนาท ศมข.ราชบุรี ศมข.ชลบุรี ศมข.แพร่ ศมข.ปัตตานี ศมข.นครราชสีมา ศมข.อุดรธานี ศมข.กาฬสินธุ์ ศมข.ขอนแก่น ศมข.สกลนคร ศวข.ลพบุรี ศวข.ราชบุรี ศวข.พัทลุง ศวข.ปทุมธานี ศวข.เชียงใหม่ ศวข.สุรินทร์ ศวข.ลำปาง - ปรับแผนการจัดประชุม ศพก.ด้านข้าว จำนวน 378 ศูนย์
  6. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ ศพก. อีกจำนวน 127 ศูนย์
  7. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนเนื่องจาก 1) วันที่มีการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ และ 2) เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ในการลงพื้นที่ไม่เพียงพอ

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/