ตกลง
ศพก.
18 เม.ย. 2561
3,215
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการกับเกษตรกร
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
  3. เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย

  1. ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ
  2. ศูนย์เครือข่าย ศพก. 

ระยะเวลาโครงการ

        ตั้งแต่ปี 2557  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน