ตกลง
Smart Farmer
18 เม.ย. 2561
24,515
โครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 153,060,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - 30 ก.ย. 62)  ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Famer/ Yong Smart Farmer              
1.1 การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 2875 81 2886 100.38  
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 17640 - 17640 100.00  
1.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 3 1549 100.58  
1.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 180 - 185 102.78  
1.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 3840 3 3851 100.29  
1.6 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 380 84 341 89.74  
1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.) เม.ย. 6 ราย 1211 163 1053 86.95  
1.8 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 15000 - 15000 100.00  
1.9 แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 697 263 465 66.71  
1.10 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - 1 100.00  
2. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว              
2.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 450 - 486 108.00  
2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 1540 - 1540 100.00  
2.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.) ก.พ. 62 ราย 3850 - 3855 100.13  
2.4 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3080 - 3080 100.00  
2.5 ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 100 - 100 100.00  
2.6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5000 - 5027 100.54  
2.7 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ก.พ. 62 ราย 11250 7981 11587 103.00  
2.8 เกษตรรุ่นใหม่ Yonng Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5320 99 5288 99.40  
2.9 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart ก.พ. 62 ราย 259 - 153 59.07  
2.10 ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 1236 89 1487 120.31  
3. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ              
3.1 สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก) พ.ค. 62 ราย 385 - 264 68.57  
3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับเขต (กสก) ไตรมาส3 ราย 540 121 241 100.39  
3.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับประเทศ (กสก.) ไตรมาส3  ราย 250 - 250 100.00  
3.4 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 - 1546 100.39  
3.5 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model (มม.) ก.พ. 62 ราย 6 - 6 100.00  
3.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.) ก.ค. 62 ราย 222 - 223 100.45  
3.7 การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -    
4. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน              
4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team พ.ย. 61 ราย 120 - 145 120.83  
4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.) พ.ย. 61 ราย 50 - 50 100.00  
4.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ พ.ย. 61 ราย 120 - 100 83.33  
4.4 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer ก.พ. - มี.ค. 62 กลุ่ม 154 17 153 99.35  
4.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) พ.ค. 62 เล่ม 5000 - -    
4.6 การบริหารจัดการโครงการ (กสก.) มี.ค. 62 - ก.ค. 62 ครั้ง 2 - 1 50.00  
4.7 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา smart farmer ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 3 - 1 33.33  
4.8 พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ราย 100  -  100 100.00   
4.9 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.) พ.ย. 61 - ก.ค. 62 โรงเรียน 102 - 102 100.00  
4.10 ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สาขา 4 - 4 100.00  
4.11 บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 50 - -    
4.12 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.) ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 1  -  -    
4.13 อำนวยการ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 50 - -    
4.14 จัดทำดิจิตอลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.) มี.ค. 62 ราย 6 - -    
4.15 ป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.) มี.ค. - เม.ย. 62 ชิ้น 1487 860  923 62.07  
4.16 ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62 ครั้ง 1 - 2 200.00  
4.17 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.)  พ.ย. 61 ราย 15000 - 15000 100.00  
4.18 ติดตามและประเมินผล (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 15000 642 14183 94.55  
4.19 ติดตามให้คำแนะนำ สรุปและประเมินผล (ปศ.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง 200 - -    
4.20 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ม.ค. 62 - ก.ย. 62 ครั้ง 2 - 1 50.00  
4.21 รวบรวมและจัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย 1487 371 921 61.94  
4.22 จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ก.พ. 62 - ก.ย. 62  ชุด 2 1 1 50.00  
4.23 จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ม.ค. - ก.ย. 62 ชุด 2 - 1 50.00  
4.24 ผู้อำนวยการ (มม.) ต.ค.61 - ก.ย. 62 หน่วยงาน 1 - 1 100.00  
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 155.46 12.55 121.33 78.05  
5.1 กรมการข้าว   ล้านบาท 16.68 1.59 9.87 59.17  
5.2 กรมชลประทาน   ล้านบาท 6.79 2.64 2.78 40.94  
5.3 กรมประมง   ล้านบาท 24.91 2.09 15.92 63.91  
5.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 8.09 0.2 6.92 85.54  
5.5 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 59.71 4.92 48.82 81.76  
5.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 3.24 0.25 2.97 91.67  
5.7 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 3.94 0.69 2.35 59.64  
5.8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ   ล้านบาท 32.1  0.17 31.17 98.75  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/