ตกลง
Smart Farmer
18 เม.ย. 2561
8,476
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่  ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ
  3. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
  4. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร 
  5. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
  6. เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้

เป้าหมาย

        เกษตรกร จำนวน 64,995 ราย

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมการเกษตร