ตกลง
Smart Farmer
18 เม.ย. 2561
13,022
โครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 153,060,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Famer/ Yong Smart Farmer              
1.1 การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 2875 - 2976 103.51  
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 17640 10 16687 94.60  
1.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 11 1546 100.39  
1.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 180 - 185 102.78  
1.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 3840 120 3848 100.21  
1.6 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 380 - -   - ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.) เม.ย. 6 ราย 1211 - -   - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณงวด 2
1.8 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 15000 485 15000 100.00  
1.9 แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 697 - 40 5.74  
1.10 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -   - ดำเนินการเดือน มิ.ย. 62
2. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว              
2.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 450 - 486 108.00  
2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 1540 3 1262 81.95  
2.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.) ก.พ. 62 ราย 3850 114 3252 84.47  
2.4 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3080 120 2408 78.18  
2.5 ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 100 - -   - อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5000 68 5038 100.76  
2.7 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ก.พ. 62 ราย 11250 216 3039 27.01  
2.8 เกษตรรุ่นใหม่ Yonng Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5320 720 4709 88.52 - ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ หรือทายาทสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
2.9 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart ก.พ. 62 ราย 259 - 153 59.07  
2.10 ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 1236 392 1398 113.11 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ              
3.1 สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก) พ.ค. 62 ราย 385 - 50 12.99  
3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับเขต (กสก) ไตรมาส3 ราย 540 60 60 11.11  
3.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับประเทศ (กสก.) ไตรมาส3  ราย 250 - -   - ดำเนินการไตรมาส 3
3.4 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 57 1526 99.09 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.5 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model (มม.) ก.พ. 62 ราย 6 -  -   - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
3.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.) ก.ค. 62 ราย 222 - -   - ดำเนินการเดือน ก.ค. 62
3.7 การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -   - ดำเนินการเดือน มิ.ย. 62
4. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน              
4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team พ.ย. 61 ราย 120 - 145 120.83  
4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.) พ.ย. 61 ราย 50 - 50 100.00  
4.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ พ.ย. 61 ราย 120 - 100 83.33  
4.4 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer ก.พ. - มี.ค. 62 กลุ่ม 154 - 136 88.31  
4.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) พ.ค. 62 เล่ม 5000 - -   - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดทำ
4.6 การบริหารจัดการโครงการ (กสก.) มี.ค. 62 - ก.ค. 62 ครั้ง 2 - 1 50.00  
4.7 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา smart farmer ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 3 - 1 33.33 - ประชุมผู้ประสานงาน 1 ครั้ง ไม่ใช้งบประมาณ (29 เม.ย. 62)
4.8 พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ราย 100  -  100 100.00   
4.9 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.) พ.ย. 61 - ก.ค. 62 โรงเรียน 102 - 86 84.31  
4.10 ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สาขา 4 - 4 100.00  
4.11 บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 50 - -    
4.12 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.) ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 1  -  -    
4.13 อำนวยการ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 50 - -    
4.14 จัดทำดิจิตอลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.) มี.ค. 62 ราย 6 - -   - อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกร
4.15 ป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.) มี.ค. - เม.ย. 62 ชิ้น 1487  -  -   - อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ งวด 2
4.16 ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62 ครั้ง 1 - 1 100.00  
4.17 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.)  พ.ย. 61 ราย 15000 - 15000 100.00  
4.18 ติดตามและประเมินผล (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 15000 5822 6968 46.45  
4.19 ติดตามให้คำแนะนำ สรุปและประเมินผล (ปศ.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง 200 - -    
4.20 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ม.ค. 62 - ก.ย. 62 ครั้ง 3 - 1 33.33 - เพิ่มกิจกรรมนี้เดือน มี.ค. 62
4.21 รวบรวมและจัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย 1487 65 388 26.09  
4.22 จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ก.พ. 62 - ก.ย. 62  ชุด 2 1 1 50.00  
4.23 จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ม.ค. - ก.ย. 62 ชุด 2 - 1 50.00  
4.24 ผู้อำนวยการ (มม.) ต.ค.61 - ก.ย. 62 หน่วยงาน 1 - 1 100.00  
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 155.46 - 79.23 50.96  
5.1 กรมการข้าว   ล้านบาท 16.68 - 5.51 33.03  
5.2 กรมชลประทาน   ล้านบาท 6.79 - 0.06 0.88  
5.3 กรมประมง   ล้านบาท 24.91 - 10.09 40.51  
5.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 8.09 - 4.48 55.38  
5.5 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 59.71 - 26.21 43.90  
5.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 3.24 - 0.68 20.99  
5.7 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 3.94 - 1.19 30.20  
5.8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ   ล้านบาท 32.1  - 31.01 96.60  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/