ตกลง
Smart Farmer
18 เม.ย. 2561
16,222
โครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 153,060,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - 31 ก.ค. 62)  ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Famer/ Yong Smart Farmer              
1.1 การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 2875 119 3185 110.78  
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 17640 640 17640 100.00  
1.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 - 1546 100.39  
1.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 180 - 185 102.78  
1.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 3840 - 3848 100.21  
1.6 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 380 - 127 33.42 - ดำเนินการอบรมช่วง มิ.ย. - ก.ค. 62
1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.) เม.ย. 6 ราย 1211 - 94 7.76  
1.8 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 15000 - 15000 100.00  
1.9 แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 697 162 202 28.98  
1.10 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -   - ดำเนินการเดือน มิ.ย. 62
2. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว              
2.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 450 - 486 108.00  
2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 1540 61 1500 97.40  
2.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.) ก.พ. 62 ราย 3850 202 3905 101.43  
2.4 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3080 - 2800 90.91  
2.5 ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ยุคประเทศไทย 4.0 (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 100 100 100 100.00  
2.6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5000 - 5038 100.76  
2.7 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ก.พ. 62 ราย 11250 97 3428 30.47  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/