ตกลง
Smart Farmer
18 เม.ย. 2561
10,355
โครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 153,060,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ตค 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Famer/ Yong Smart Farmer              
1.1 การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.) ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 2875 292 2976 103.51  
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 17640 1040 16677 94.54  
1.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 345 1535 99.68 อยู่ระหว่างประเมินคุณสมบัติ
1.4 สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 180 60 145 80.56 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
1.5 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 3840 592 3728 97.08  
1.6 พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 380 - -   ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
1.7 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.) เม.ย. 6 ราย 1211 - -   ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส 3
1.8 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 15000 1563 12460 83.07  
1.9 แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กลุ่ม 697 - 18 2.58  
1.10 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -   ดำเนินการเดือน เม.ย. 62
2. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว              
2.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 450 47 436 96.89  
2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.) ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 ราย 1540 140 1179 76.56  
2.4 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) ก.พ. 62 ราย 3080 801 2981 77.43  
2.5 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5000 1195 1980 64.29  
2.6 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 11250 - 108 0.96  
2.7 เกษตรรุ่นใหม่ Yonng Smart Farmer (กสส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 5320 1515 2037 38.29 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก สมาชิกสหกรณ์ หรือทายาทสมาชิกที่มี'คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
2.8 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart Farmer (มม.) ก.พ. 62 ราย 259 - 153 59.07  
2.9 ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.) ธ.ค. 61 - มิ.ย. 62 ราย 1236 47 323 26.13 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ              
3.1 สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก) พ.ค. 62 ราย 385 - -   ดำเนินการเดือน พ.ค. 62
3.2 พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 1540 391 1469 95.39 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model (มม.) ก.พ. 62 ราย 6 - -    
3.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.) ก.ค. 62 ราย 222 - -   ดำเนินการเดือน ก.ค. 62
3.5 การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ชป.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการ 1 - -   ดำเนินการเดือน มิ.ย. 62
4. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน              
4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team พ.ย. 61 ราย 120 - 145 120.83  
4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(กสก.) พ.ย. 61 ราย 50 - 50 100.00  
4.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ พ.ย. 61 ราย 120 - 100 83.33  
4.4 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer ก.พ. - มี.ค. 62 กลุ่ม 154 75 103 66.88  
4.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.) พ.ค. 62 เล่ม 5000 - -   ดำเนินการเดือน พ.ค. 62
4.6 การบริหารจัดการโครงการ (กสก.) มี.ค. 62 - ก.ค. 62 ครั้ง 2 - 1 50.00  
4.7 พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer (ปศ.) ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ราย 100 - 100 100.00  
4.8 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.) พ.ย. 61 - ก.ค. 62 โรงเรียน 102 30 86 84.31  
4.9 ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สาขา 4 4 4 100.00 อยู่ระหว่างการคัดเลือก
4.10 บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ศูนย์ 50 - -    
4.11 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.) ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 ครั้ง 1 - -   เปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะทำงาน
4.12 จัดทำดิจิตอลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.) มี.ค. 62 ราย 6 - -    
4.13 ป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.) มี.ค. - เม.ย. 62 ชิ้น 1487 - -   อยู่ระหว่างตรวจสอบระดับ Smart
4.14 ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.) มี.ค. - ก.ย. 62 ครั้ง 1 - - 100.00  
4.15 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.) พ.ย. 61 ราย 15000 - 1 100.00  
4.16 ติดตามและประเมินผล (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 15000 - 1146 7.64  
4.17 ติดตามให้คำแนะนำ สรุปและประเมินผล (ปศ.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง  200 - -    
4.18 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ม.ค. 62 - ก.ย. 62 ครั้ง 3 - 1 33.33  
4.19 รวบรวมและจัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 1487 - -    
4.20 จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหมบนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ก.พ. 62 - ก.ย. 62 ชุด 2 - -    
4.21 จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.) ม.ค. - ก.ย. 62 ชุด 2 - 1 50.00  
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 155.46 3.16 72.06 46.35  
5.1 กรมการข้าว   ล้านบาท 16.68 3.14 4.39 26.32  
5.2 กรมชลประทาน   ล้านบาท 6.79 0.02 0.06 0.88 ปรับงบประมาณ เป็น 6.79
5.3 กรมประมง   ล้านบาท 24.91 - 7.44 29.87  
5.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 8.09 - 4.82 59.58  
5.5 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 59.71 - 21.55 36.09  
5.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท 3.24 - 0.68 20.99  
5.7 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 3.94 - 1.36 34.52  
5.8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ   ล้านบาท 32.1 - 31.76 98.94  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/