ตกลง
พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
18 เม.ย. 2561
7,361
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
2. เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมายของโครงการ: สหกรณ์ภาคการเกษตร 898 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 12,270,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1.1 พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ   สหกรณ์ 823 - 824 100.12 - สหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
1.2 พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร   สหกรณ์ 82 - 83 101.22 - สหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด จ.บุรีรัมย์
1.3 พัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์   สหกรณ์ 122 - 122 100.00  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   ราย 16460 20 16807 102.11  
    สหกรณ์  823 - 823 100.00  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ   ราย 2050 - 2197 107.17  
    สหกรณ์ 82 - 83 101.22  
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 12.27 1.61 12.07 98.37  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/