ตกลง
พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
18 เม.ย. 2561
3,908
พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

วัตถุประสงค์

        เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสหกรณ์

เป้าหมาย

        สหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอ จำนวน 816 แห่ง 

ระยะเวลาโครงการ

        ตั้งแต่ เม.ย. - ก.ย. 2561  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมสหกรณ์