ตกลง
จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
18 เม.ย. 2561
6,552
การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
เป้าหมายของโครงการ: ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง 250,000 ครั้ง
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 513,143,300 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง 50 9 50 100.00  
2. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   ฉบับ 38758 3813 47054 121.40  
3. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ   ครั้ง 55468 3976 55865 100.72  
4. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย   ครั้ง 250000 28834 276672 110.67  
5. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน   ครั้ง 1989 190 2289 115.08  
6. การติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง   ครั้ง 1560 102 1419 90.96  
7. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แพปลา ท่าเทียบเรือและโรงงาน              
7.1 ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก   โรง 66 4 69 104.55  
7.2 ตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ   แห่ง 875 30 694 79.31  
7.3 ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน(Traceability)   โรง 176 - 176 100.00  
7.4 ตรวจสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย   ลำ 81 2 89 109.88  
8. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน   ชุมชน 64 - 64 100.00  
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 513.14 49.36 490.6 95.61  

หมายเหตุ:

  1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก 1) ผู้ประกอบการบางรายเลิกกิจการและขายเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้กับต่างประเทศและปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมรสุม จึงไม่คุ้มทุนกับการออกเรือเพื่อไปรับขนถ่ายสัตว์น้ำ และ 2) มีการชะลอการอนุญาตให้เรือประมงนอกน่านน้ำออกทำการประมงบางส่วน เนื่องจากการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้กับระบบการรายงาน และเฝ้าติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ยังครอบคลุมไม่ถึงในบางพื้นที่ทำการประมง
  2. การดำเนินการตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการจัดประเภทท่าเทียบเรือใหม่ ทำให้ท่าเทียบเรือบางประเภทไม่ต้องตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่องการขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/