ตกลง
จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
18 เม.ย. 2561
3,500
การจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดระเบียบการทำประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  2. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการทำประมง
  3. เพื่อสำรวจและประเมินศักยภาพการผลิต
  4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
  5. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาแหล่งประมง
  6. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

เป้าหมาย

        ทรัพยากรสัตว์น้ำและการทำประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน  รวมทั้งเรือประมงไทยได้รับการควบคุมและทำการประมงอย่างถูกกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมประมง