ตกลง
จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
18 เม.ย. 2561
4,896
การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
เป้าหมายของโครงการ: ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง 250,000 ครั้ง
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 513,143,300 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ก.ค. 2562)  ร้อยละ
1. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง 50 5 37 74.00  
2. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   ฉบับ 38758 3011 38648 99.72  
3. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ   ครั้ง 55468 3061 49055 88.44  
4. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย   ครั้ง 250000 28659 216197 86.44  
5. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน   ครั้ง 1989 198 1877 94.37  
6. การติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง   ครั้ง 1560 143 1215 77.88  
7. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แพปลา ท่าเทียบเรือและโรงงาน              
7.1 ตรวจสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก   โรง 66 4 58 87.88  
7.2 ตรวจสุขลักษณะสะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ   แห่ง 875 80 586 66.97  
7.3 ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน(Traceability)   โรง 176 - 173 98.30  
7.4 ตรวจสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย   ลำ 81 10 80 98.77  
8. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน   ชุมชน 64 4 48 75.00  
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 513.14 26.86 385.68 75.16  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/