ตกลง
ตลาดสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
5,337
ตลาดสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร
  3. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด และส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร สำหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลกขึ้น

เป้าหมาย

  1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน 
  2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร