ตกลง
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
7,619
ตลาดสินค้า(การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ: จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 24,350,000 บาท (งบดำเนินงาน 3,085,000 บาท งบเงินอุดหนุน 21,265,000 บาท)

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ก.ค. 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์   แห่ง 12 - 11 91.67 - สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ ขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของงบประมาณได้
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร   แห่ง 12 - 10 83.33  
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์              
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 1/   แห่ง 42 - 29 69.05  
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)   แห่ง 30 - 30 100.00  
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น              
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด   ราย 4300 378 1752 40.74  
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้   บาท - 1625130 4468690    
3.3 สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า   ร้อยละ 10 26 36 360.00 - มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด 28 แห่ง จากทั้งหมด 42 แห่งจำนวน 1,752 ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 632 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 24.35 - 20.74 85.17  

หมายเหตุ:

  1. เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/