ตกลง
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
9,821
ตลาดสินค้า(การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ: จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 24,350,000 บาท (งบดำเนินงาน 3,085,000 บาท งบเงินอุดหนุน 21,265,000 บาท)

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์   แห่ง 12 2 12 100.00  
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร   แห่ง 12 - 11 91.67 - สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด จังหวัดพิจิตร ยกเลิกการจัดการอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และขอยกเลิกรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างตลาด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างตลาดได้
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์              
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 1/   แห่ง 42 2 40 95.24 - สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด จังหวัดสุโขทัย และสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตลาด จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ขายได้
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)   แห่ง 30 - 30 100.00  
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น              
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด   ราย 4300 644 4446 103.40 - เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด 4,446 ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์1,600 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.99 ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้   บาท - 6105658 16201906    
3.3 สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า   ร้อยละ 10 - 36 360.00 - การพัฒนาตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 42 แห่ง มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดแล้ว 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจำนวนตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 24.35 2.97 23.15 95.07  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/