ตกลง
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
6,160
ตลาดสินค้า(การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร)

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ: จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร 42 แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 24,350,000 บาท (งบดำเนินงาน 3,085,000 บาท งบเงินอุดหนุน 21,265,000 บาท)

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 1/   แห่ง 12 6 11 91.67 - สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ ขอยกเลิกและขอคืนงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตลาดสินค้าตามรายละเอียดรายการที่ยืนได้
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร   แห่ง 12 1 8 66.67  
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์              
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 2/   แห่ง 42 19 19 45.24 - เพิ่มเป้าหมายจาก 30 แห่ง เป็น 42 แห่ง เนื่องจากเพิ่มสหกรณ์ที่ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอีก 12 แห่ง
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)   แห่ง 30 20 30 100.00  
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น              
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด   ราย 4300 779 779  18.12 - กำหนดแผนการดำเนินงานในเดือน มี.ค. 62
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้   บาท - 1023230 1023230    
3.3 สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า   ร้อยละ 10 7.9 7.9 79.00 - วันที่ 31 มี.ค. 62 มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของจำนวนเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาด 779 ราย
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 24.35 6.5 20.26 83.20 - ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เบิกจ่ายเฉพาะเดือน มี.ค. 62 เนื่องจากคำนวนสูงไป 

หมายเหตุ:

      1. เริ่มดำเนินการก่อสร้างตลาดในสหกรณ์แล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. 62) สำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 สหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง 
      2. เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/