ตกลง
ตลาดสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2562
1,417
ตลาดสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  2. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
  3. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ/ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุผล
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 58.178 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 5 - 2 40.00  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อการตลาดให้แก่เกษตรกรส่งเสริมและสร้างช่องทาง             - ตลาด อ.ต.ก. จัด 13 ครั้ง ในพื้นที่ขนาด350 ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม 358 ราย มูลค่าจำหน่าย 20.448 ล้านบาท
2. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ระบบ  1  -  -   - พัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ให้บริษัทต่าง ๆ เสนอราคา
3. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  1  -  -   - พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อส่งออก อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร E-bidding (เสนอราคา)
4. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  20  -  4  20.00 - เปิดบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม., Mini อ.ต.ก.พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง, Mini อ.ต.ก.ตลาดหัวหิน ดำเนินการบริหารจัดการร้านค้าที่เน้นสินค้าเกษตรคุณภาพ, Mini อ.ต.ก.นครพนม เปิดบริการในวันที่ 6 มี.ค. 62 และMini อ.ต.ก ขอนแก่น
5. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง  1  -  -   - เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 4 แล้วจำนวน 7.165 ล้านบาท
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ล้านบาท  58.18  -  3.65  6.27  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/