ตกลง
ตลาดสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2562
7,316
ตลาดสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  2. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
  3. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ/ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุผล
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 58.178 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 5 2 7 140.00  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อการส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร             - ตลาด อ.ต.ก. จัด 20 ครั้ง ในพื้นที่ขนาด 350 ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม 567 ราย มูลค่าจำหน่าย 35.31 ล้านบาท
2. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ระบบ 1 - -   - อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการและรอประกาศร่าง TOR ใหม่ โดยกำหนดให้การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นรวมเป็น 1 โครงการ ในวงเงิน 6.00 ล้านบาท
3. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 2 - 1 50.00 - รวบรวม จำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (1 แห่ง)
4. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 20 - 9 45.00 - เปิดบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม., Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก สำนักงาน, Mini พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง, Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน, Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น, Mini อ.ต.ก.ศรีสะเกษ, Mini อ.ต.ก. นครพนม, Mini อ.ต.ก. สระบุรี บริเวณ อ.ส.ค. Mini อ.ต.ก. นครราชสีมา : เริ่มจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรม "พันธุ์ไม้งาม 2562"
5. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก. ต.ค. 61 - ก.ย. 62 แห่ง 1 - 1 100.00 - ส่งมอบงานก่อสร้างตลาดน้ำและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6. การจัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (อ.ต.ก. Fair) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ครั้ง 1 1 1 100.00 - เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาในเดือน ก.ย. 62 โดยมีงบประมาณ 12 ล้านบาท และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 12 ล้านบาท
6. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 70.18 15.17 25.98 37.02 - ขอแก้ไขงบประมาณเดิม 58.18 ล้านบาท เป็น 70.18 ล้านบาท

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/