ตกลง
การตลาดเกษตรกร
18 เม.ย. 2562
965
ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

 ประจำเดือน เมษายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ: ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 เมษายน 2562)  ร้อยละ
 1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร   ราย 1155  15  1189  102.94   
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ   แห่ง 77  52  67.53   
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร   ราย 1439 30  838  58.23  - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62) จาก 728 ราย เป็น 808 ราย
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร   ครั้ง    
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 10.03  0.13   6.13  61.12  - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - 30 เม.ย. 62) จาก 5.85 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท

หมายเหตุ:

  1. เริ่มดำเนินการก่อสร้างตลาดในสหกรณ์แล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. 62) สำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 สหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง
  2. เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/