ตกลง
การตลาดเกษตรกร
18 เม.ย. 2562
2,115
ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ: ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ก.ค. 2562)  ร้อยละ
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร   ราย 1155 - 1159 100.35  
1. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62            
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ   แห่ง 77 4 70 90.91 - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) จาก 63 แห่ง เป็น 66 ราย
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 1/   แห่ง 12 - 10 83.33 - สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ ขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของงบประมาณได้
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร   ราย 1439 86 1157 80.40 - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) จาก 983 ราย เป็น 1,071 ราย
1.2 จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร   แห่ง 12 1 11 91.67  
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร   ครั้ง 8 4 6 75.00  
2. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์              
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 10.03  0.92 8.46 84.35 - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) จาก 7.13 ล้านบาท เป็น 7.54 ล้านบาท
2.1 จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 1/   แห่ง 42 7 36 85.71  
2.2 จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)   แห่ง 30 - 30 100.00 - ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง คือ (1) สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด จ.สุโขทัย และ (2) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น              
3.1 จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด   ราย 4300 1537 3289 76.49 - เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด 3,289 ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด
3.2 มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้   บาท - 2701459 7170149    

หมายเหตุ:

  1. เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/