ตกลง
การตลาดเกษตรกร
18 เม.ย. 2562
285
ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ: ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
 1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร   ราย 1155  90  1164  100.78  - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 1,111 ราย เป็น 1,074 ราย
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ   แห่ง 77  50  64.94  - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 41 แห่ง เป็น 43 แห่ง
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร   ราย 1439 105  612  42.53  - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 471 ราย เป็น 507 ราย
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร   ครั้ง    
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 10.03  0.63   5.63 56.13  - พื้นที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. 61 - ก.พ. 62) จาก 4.83 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท 

หมายเหตุ:

  1. เริ่มดำเนินการก่อสร้างตลาดในสหกรณ์แล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. 62) สำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 สหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง
  2. เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. 62 เป็นต้นไป)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/