ตกลง
การตลาดเกษตรกร
18 เม.ย. 2562
4,805
ตลาดสินค้า ( การตลาดเกษตรกร)

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
เป้าหมายของโครงการ: ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 10,031,940 ล้านบาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร   ราย 1155 - 1159 100.35  
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ   แห่ง 77 - 77 100.00  
3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร   ราย 1439 38 1439 100.00  
4. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร   ครั้ง 8 - 7 87.50 - มีการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง จัดร่วมกับงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
5. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 10.03 0.04 9.59 95.61  
หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/