ตกลง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
28 ส.ค. 2562
139
0
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานการรวบรวมแปรรูปข้าวของโรงสีข้าว และโรงบรรจุข้าวสารของสหกรณ์ ที่ได้รับมาตรฐาน GMP/HACCP อย. Q โดยสหกรณ์ได้นำข้าวที่รับซื้อจากเกษตรกรสมาชิกมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและจำหน่าย ทำให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image