ตกลง
ก.ค. 60 : โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
15 ส.ค. 2560
277
1,603
ก.ค.60:โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก.ค. 60 : โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัด "โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 (นอกเวลาราชการ) ณ วัดเทพนิมิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 90เสริมสร้างความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) ในการปฏิบัติธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และการนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 34 คน มีผู้สมทบทุนโครงการ ทั้งสิ้น 13,590 บาท การจัดกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เน้นจิตตสิกขาหรือการศึกษาเรื่องจิต และการฝึกปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. และจากการประเมินผลโครงการฯ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดโครงการแบบนี้อีกและเพิ่มจำนวนวันเป็น 3-5 วัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปผลโครงการฯ ด้านล่าง

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image