ตกลง
24-26 มกราคม 2561 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
9 พ.ค. 2561
672
1,139
นายสุรพงษ์เจียสกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริต

               สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม.

      มีวัตถุประสงค์หลัก 1) เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 3) เพื่อสร้างแนวร่วม เครือข่ายต่อต้านการทุจริต และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 160 คน และมีเนื้อหาและวิธีการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

                  1. การบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์และรูปแบบการทุจริต และการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

              2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม ภายใต้เนื้อหา การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 

                สรุปผลการโครงการสัมมนาในภาพรวมจากแบบสำรวจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้ ผู้ร่วมสัมมนามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการสัมมนาฯ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คะแนน (88.80%) โดยมีความพึงพอใจ อันดับ 1 ด้านของการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ อันดับ 2  ด้านประโยชน์ของหัวข้อวิชาต่อการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อันดับ 3 ภาพรวมในการจัดโครงการ อีกทั้ง จากการประเมิน พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยนฐานคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 2.77 แต่หลังจากเข้าร่วมสัมมนาแล้วมีความรู้ความเข้าใจเข้าใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.16

MOAC Image
นายครองศักดิ์สงรักษาผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นายครองศักดิ์ สงรักษา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ประธานในพิธีเปิด
MOAC Image
วิทยากร : นายอุทิศ บัวศรี ผช.เลขาธิการ ป.ป.ช.
วิทยากร : นายอุทิศ บัวศรี ผช.เลขาธิการ ป.ป.ช.
วิทยากร : นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ศปท.กระทรวงสาธารณสุข
วิทยากร : นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ศปท.กระทรวงสาธารณสุข
วิทยากร : นายประกาศิต สพฤกษ์ศรี
วิทยากร : นายประกาศิต สพฤกษ์ศรี
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image