ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
Dr. Chalermchai Sreeon
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Minister of Agriculture and Cooperatives
ตกลง