นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
Mr. Amphan Welutanti
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
0 2628 5773 ต่อ 1201, 08 5660 9901
0 2281 4220
 • ดำรงตำแหน่ง

  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

  รับผิดชอบ

  • หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์
  • ดูแลรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
  • ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร นบส.ของสำนักงาน กพ. รุ่นที่ 80 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
  • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
  • หลักสูตร นบส. 2 ของสำนักงาน กพ. รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

  ประวัติการทำงาน

  • 1 ตุลาคม 2563 – 2565      รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63         ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • 22 พ.ย.60 – ต.ค. 62         รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
  • 20 มี.ค. 60 – 21 พ.ย. 60    ปศุสัตว์เขต 2
  • 11 เม.ย. 55 – 19 มี.ค. 60   ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
  • 27 ธ.ค. 50 – 10 เม.ย. 55   ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
  • 13 ธ.ค. 45 – 26 ธ.ค.50     หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว สานักควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ติดต่อ

ตกลง