ตกลง
ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF-Nansen Programme)
28 ส.ค. 2561
201
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF-Nansen Programme) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เพื่อดำเนินงานวิจัยและการสำรวจทรัพยากรประมงและทะเลของประเทศไทย และอนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม โดยเอกสารโครงการฯ เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ผ่านองค์กรนอร์เวย์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือ (Norad) สถาบันวิจัยทางทะเล (IMR) FAO และประเทศตามแนวชายฝั่งแอฟริกา โดยในการดำเนินการจะใช้เรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล [Dr Fridtjof Nansen ขนาด ๓,๘๕๓ ตันกรอส สัญชาตินอร์เวย์และชักธงองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)] ทำการสำรวจทางนิเวศวิทยาและประเมินทรัพยากรทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในมหาสมุทรอินเดีย เริ่มจากแอฟริกาใต้ โมซัมบิก แทนซาเนีย มอริเชียส ศรีลังกา บังกลาเทศ เมียนมา และสิ้นสุดการสำรวจ ณ ทะเลอันดามัน ประเทศไทย โดยมีกำหนดเข้าน่านน้ำไทยช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารโครงการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงดำเนินโครงการฯ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ โดยประสานงานกับ FAO อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการสำรวจทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ำไทย และเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการนำข้อมูลสำคัญของประเทศไปใช้อย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งให้รับความเห็นของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ และข้อสังเกตของสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เห็นควรให้ผู้แทนกองทัพเรือ อาทิ กรมอุทกศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจและเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และพื้นที่สำรวจควรสำรวจเฉพาะในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย และขอให้งดทำการสำรวจพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าฐานทัพเรือทหารในรัศมี ๒๗ ไมล์ทะเล นอกจากนี้ ต้องพิจารณารายงานและการประเมินผลอย่างละเอียด เพราะอาจมีเนื้อหารายงานที่ส่งผลเชิงลบต่อประเทศไทยและอาจทำให้กลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีนำไปแสวงประโยชน์โดยอ้างอิงเนื้อหาในโครงการฯ ไปดำเนินการต่อไปด้วย

               ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในภาพรวมของประเทศ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมประมงของไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยให้กรมประมงติดตามและประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ เป็นระยะ ๆ ต่อไป