ตกลง
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ....
11 ก.ย. 2561
143
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และทำการประมงพื้นบ้าน โดยใช้เครื่องมือทำการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีการอื่นใดอันทำให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ขณะทำการประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ อย่างทั่วถึง และบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรมีการติดตามผลกระทบจากการดำเนินงานตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย