ตกลง
ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง
25 ก.ย. 2561
198
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง และอนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินโครงการร่วม และการส่งเสริมการค้าในสาขาประมงด้านต่าง ๆ ระหว่างคู่ภาคี และมีขอบเขตความร่วมมือ เช่น การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง การส่งเสริมการลงทุนและการค้าสัตว์น้ำ และการขยายตลาดโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันในบริบทของภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้งระบุให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านประมง (Joint Fisheries Working Group : JFWG) เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ โดยมีการจัดประชุมทุกปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง คำนึงถึงประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายระบบนิเวศบนบกและนิเวศชายฝั่ง ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ๑๔ (ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งระบบนิเวศและนำมาสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วย และควรใช้รูปแบบความร่วมมือด้านต่าง ๆ เป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้กับสำนักงานการประมงของกัมพูชา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นต้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย