ตกลง
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
12 มี.ค. 2562
57
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. รับทราบผลการประกวดราคากรณีรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากบริษัทพระราม ๒ การโยธา จำกัด ในราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๕,๘๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงบประมาณด้วยแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณที่เห็นว่า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ผู้เสนอราคารายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรจ้างเสนอราคาแตกต่างจากที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ โดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ซึ่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว” รวมทั้งเห็นควรดำเนินการตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย