ตกลง
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
19 มี.ค. 2562
192
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ

               ๑. อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้

                   ๑.๑ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒ ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา (พืชไร่ และพืชผัก) จำนวน ๔.๘๗ ล้านไร่ ช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ ๖๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒,๙๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ ๖๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบดำเนินงาน ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลังก่อน

                   ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน ในกรอบวงเงิน ๒,๒๗๒,๙๐๐ บาท เห็นควรให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือให้เป็นตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

                   ๑.๓ สำหรับค่าใช้จ่ายบริหารโครงการฯ ได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการยืนยันสิทธิ์และออกใบรับรอง และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/รับรองพื้นที่ให้ผลผลิต เป็นต้น ในกรอบวงเงิน ๘,๑๕๔,๖๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหรือรายการ ที่คาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่าย หรือจากรายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการฯ ต่อไป

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ ได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด การพิจารณาถึงหลักการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีความสมดุลของผลผลิตและความต้องการที่จะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ทั้งในด้านรายได้และคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน การติดตามตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรอย่างละเอียด โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชจริงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น การดำเนินการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ครบถ้วนรอบด้าน การสำรวจปริมาณความต้องการของเกษตรกรก่อนดำเนินโครงการฯ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

               ๓. การดำเนินโครงการด้านการเกษตรในระยะต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการจัดการด้านเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) และแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันดำเนินการในลักษณะกลุ่มพื้นที่เฉพาะ