ตกลง
อาหารปลอดภัย สร้างสุข จากใจกระทรวงเกษตรฯ
20 ธ.ค. 2559
1,366
0
จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารปลอดภัย กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัย
อาหารปลอดภัย สร้างสุข จากใจกระทรวงเกษตรฯ
อาหารปลอดภัย สร้างสุข จากใจกระทรวงเกษตรฯ

ระยะเวลาดำเนินการ: 9 - 11 มกราคม 2560

รายละเอียด:
จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารปลอดภัย กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตหันมาผลิตอาหารปลอดภัย

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตร, ตลาดนัดกรมวิชาการเกษตร และตลาดนัดกรมการข้าว

จุดเด่นสำคัญ มีการมอบของขวัญให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งความรู้และสินค้าเกษตรปลอดภัย)

กิจกรรมสำคัญ
1) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q)
2) แจกตัวอย่างสินค้า GAP พืช ผัก ผลไม้ ข้าว Q จำนวน 1,000 ชุด
3) คูปองส่วนลดราคาจากร้าน Q restaurant เมื่อดาวน์โหลด Q res App / facebook ก้าวเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ facebook มกอช.

หน่วยงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตร, ตลาดนัดกรมวิชาการเกษตร และตลาดนัดกรมการข้าว