1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ข้อมูลสารสนเทศ
27 มิ.ย. 2560
35,253
0

ด้านพืช
divider

กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร

  คลังผลงานวิจัย คลังคลิปความรู้ คลังเอกสารความรู้  
  "คลังผลงานวิจัย" คลังคลิปความรู้ คลังเอกสารความรู้
 
  ระบบห้องสมุด<br />กรมวิชาการเกษตร      
  ระบบห้องสมุด
กรมวิชาการเกษตร
     

 

ด้านประมง
divider

กรมประมง

   
  ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการประมง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศการทำประมง

ระบบติดตามเรือประมงไทย

 
   
  ระบบหนังสือคนประจำเรือ

ระบบบริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ด้านปศุสัตว์
divider-red

กรมปศุสัตว์

   
  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมโคเนื้อ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมสุกร
 

 

ทรัพยากรการผลิต
divider

กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน

   
  สถานการณ์น้ำรายวัน
กรมชลประทาน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำ
รายงานวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย  
       
  ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online      

 

มาตรฐานและการรับรอง
divider

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

   
  ระบบตามสอบสินค้าเกษตร
สำหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ระบบตรวจสอบ
รหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
divider

กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

   
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ (Infographic) คลินิกกฎหมายสหกรณ์ ระบบเตือนภัยทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
       
  ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
     

 

เศรษฐกิจการเกษตร
divider

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
  สถานการณ์การผลิต
และการตลาดรายสัปดาห์
ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญวันนี้ ระบบค้นหาราคาสินค้าเกษตร  
     
  สถิติการนำเข้าสินค้าที่สำคัญ สถิติการส่งออกสินค้าที่สำคัญ    

 

เกษตรพันธสัญญา
divider

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

       
    ทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร
   

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง