ตกลง
ข้อมูลสารสนเทศ
27 มิ.ย. 2560
5,360
0

ด้านพืช
divider

กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 คลังผลงานวิจัย  
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร
 
 ระบบส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ปี 2560
 คลังผลงานวิจัย
 
  คลังคลิปความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร คลังเอกสารความรู้  
  คลังคลิปความรู้   รายการก้าวไกล
กับกรมวิชาการเกษตร
 คลังเอกสารความรู้
 
  ระบบห้องสมุด<br />กรมวิชาการเกษตร      
  ระบบห้องสมุด
กรมวิชาการเกษตร 
     

 

ด้านประมง
divider

กรมประมง

   
  ระบบต่อต้านการทำประมง
ที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
 

 ระบบสารสนเทศการทำประมง

 ระบบติดตามเรือประมงไทย

 
   
  ห้องสมุดปลาสวยงาม
และพรรณไม้น้ำ
 

 ระบบสมุดบันทึกการทำ
ประมงอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบหนังสือคนประจำเรือ

 
   
  ระบบบริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการประมง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

ด้านปศุสัตว์
divider-red

กรมปศุสัตว์

   
  ระบบเอกสารเผยแพร่
กรมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนก

 
   
  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมไก่เนื้อ

 
   
  ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมสุกร

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
อุตสาหกรรมโคเนื้อ

รายงานสถานการณ์โรคสัตว์

 

 

ทรัพยากรการผลิต
divider

กรมชลประทาน

   
  สถานการณ์น้ำรายวัน
กรมชลประทาน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำ
 

 

มาตรฐานและการรับรอง
divider

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

       
     ระบบตามสอบ
สินค้าเกษตรและอาหาร

     

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
divider

กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร

   
  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ (Infographic) คลินิกกฎหมายสหกรณ์  
   
  ระบบเตือนภัยทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
 

 

เศรษฐกิจการเกษตร
divider

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
  สถานการณ์การผลิต
และการตลาดรายสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญวันนี้

ระบบค้นหาราคาสินค้าเกษตร  
   
  สถิติการนำเข้าสินค้าที่สำคัญ สถิติการส่งออกสินค้าที่สำคัญ ระบบบริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร (KIOSK)