ตกลง
ขออนุมัติ / อนุญาต
6 ก.ค. 2560
4,231
0

ด้านพืช
divider

กรมวิชาการเกษตร

 

 
  ระบบงานยื่นขอและออก
ใบอนุญาตยางพารา

ระบบงานยื่นขอและออกใบอนุญาต
พืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์

 
 

 
  ระบบงานยื่นขอและออกใบรับรอง
พืชที่ตัดต่อและไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม

ระบบงานยื่นขอและออกใบอนุญาต
นำเข้าพืช

 

ด้านประมง
divider

กรมประมง

   
  ระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

ระบบการออก
ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ
ของเรือประมงไทย

ระบบออกใบอนุญาต
ทำการประมง

 
   
  ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า

ระบบการออกหนังสือ
กำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
(การเพาะเลี้ยง)
ระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพ
สัตว์น้ำผ่านอินเตอร์เน็ต
 
       
  ระบบจัดการฐานข้อมูลรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     

 

ด้านปศุสัตว์
divider-red

กรมปศุสัตว์

   
  ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


 

ปัจจัยการผลิต
divider

กรมวิชาการเกษตร

   
  ระบบงานยื่นคำขอและออก
ใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

ระบบงานยื่นคำขอและออก
ใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/
ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย

ระบบงานยื่นคำขอและออก
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
นำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช

 

 

มาตรฐานและการรับรอง
divider

กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

   
  ระบบงานยื่นขอและออกใบรับรอง
คุณภาพสินค้าเกษตร

ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาต
แจ้งนำเข้า - ส่งออก
สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

ระบบการกำหนดรหัสการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

 
       
  ระบบขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025