1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
9 มี.ค. 2560
4,354
0

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ( Desertification)

ความเป็นมาและสถานะ
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ภาคยานุวัติสาร ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก 108 ประเทศ

ท่าทีของประเทศไทยและการดำเนินการ
กระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2539 และสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่องข้อสงวน 2 ประการ คือ สิทธิประชากรในการย้ายถิ่นและโครงการความร่วมมือของอาหาร

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
-คณะกรรมการกำกับการอนุวัติตามแผนปฏิบัติการ 21

พันธกรณีที่สำคัญ และโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

พันธกรณีที่สำคัญ โครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว
1. ทุกภาคีสมาชิกต้องจัดทำแผนปฏิบัติแห่งชาติ (National Action Plan) เพื่อสนับสนุน การแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยให้สอดคล้องกับแผนงานระดับภูมิภาค ซึ่งควรประกอบด้วย

- การสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าในระดับท้องถิ่น ชาติ ภูมิภาค และกลไกในการช่วยเหลือประชากรที่โยกย้าย ถิ่นฐานอันเนื่องมาจากผลกระทบ
- การจัดเตรียมแผนความมั่นคงทางอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งสถานที่สำรองอาหารในพื้นที่ชนบท
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง

- โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (กรมพัฒนาที่ดิน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2524
- แผนงานอนุรักษ์ป่าไม้ (กรมป่าไม้)
- โครงการฟื้นฟูป่าไม้ (เริ่มดำเนินการปี 2537)
- แผนฟื้นฟูการเกษตร ดำเนินการในเขตพื้นที่ยากจน และแห้งแล้งดินเลว
- แผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ดำเนินการปี 2537 - 2539)
- แผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดำเนินการเมื่อปี 2537- 2539) ของกระทรวงเกษตรฯ
2. แผนงานระดับภูมิภาคเอเซีย

- สำรวจสถาบันระดับภูมิภาค
- สำรวจสถานภาพของปัญหา
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเงินและเทคโนโลยี
- ทบทวนแผนปฏิบัติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การจัดโครงการร่วมมือระดับอนุภูมิภาค/ภูมิภาค

 

 

Loading...
ตกลง