ตกลง
กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสําหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๙
7 มี.ค. 2562
225
103