Mobile Application "One2MOAC"
14 มิ.ย. 2560
13,000
0
Mobile Application One2MOAC
Mobile Application "One2MOAC"

เป็นแอพพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับกลุ่ม/ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งสามารถติดต่อหน่วยงานโดยโทรผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที

googleplay appstore
ตกลง