ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ
22 พ.ค. 2560
4,262
0
ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ
ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ

แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถ

- ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชือพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)

googleplay  
ตกลง