ระบบวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว (Rice GAP)
14 มิ.ย. 2560
326
0
ระบบวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว
ระบบวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว (Rice GAP)

ระบบใช้สำหรับวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวและการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพข้าว การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล การผลิต การตรวจรับรองมาตรฐาน และเพื่อการตรวจสอบติดตาม

การตรวจรับรองมาตรฐานข้าว และสร้างความเชื่อมั่น เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

googleplay