สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook application)
21 ส.ค. 2561
90,629
0
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook application)
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook application)

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรด้วยตนเองผ่าน Smart Phone โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้

googleplay  
ตกลง