กองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการประมง (strategy app)
21 ส.ค. 2561
1,639
0
กองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการประมง (strategy app)
กองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์พัฒนาการประมง (strategy app)

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวข้างต้น จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการประมง สถิติ สถานการณ์การสัตว์น้ำภายในประเทศและนอกประเทศ ให้กับผู้ที่มีความสนใจรวมถึงบุคลากรของกรมประมง นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

googleplay  

 

ตกลง