ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ Smart Rice Farm (SRF)
21 ส.ค. 2561
5,187
0
ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ Smart Rice Farm (SRF)
ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ Smart Rice Farm (SRF)

ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ (Smart Rice Farm - SRF) เป็น Application ที่กรมการข้าวและกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันพัฒนา ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิตข้าวของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และอ้างอิงข้อมูลวิชาการ

googleplay  

 

ตกลง