ตกลง
เกษตรดิจิทัล
25 ต.ค. 2560
4,330
1
 

      ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นโดย เกษตรกรจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของแต่ละบุคคล ให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางของการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สู่การพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmerด้วยการให้บริการเกษตรกรผ่านเทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชัน ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ในชื่อ "เกษตรดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการเกษตร ข่าวสารด้านการเกษตร ราคาสินค้าเกษตร และสามารถเชื่อมโยงบริการโมบายแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงและสหกรณ์มาไว้ ณ ที่เดียว